نفرات برتر رشته کارشناسی پیوسته ایمنی صنعتی ترم 941


نفرات برتر رشته کارشناسی پیوسته  ایمنی صنعتی -ورودی 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

راحله کاوسی

9311137065

17/03

2

مبینا صادقی

9311137049

16/29

3

زهرا پیرامند

9311137019

16/08

 


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴