نفرات برتر کارشناسی ایمنی صنعتی-942


نفرات برتر رشتهکارشناسی ایمنی صنعتی ورودی 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

مبینا صادقی

9311137049

16/45

2

راحله کاوسی

9311137065

16/21

 

نفرات برتر رشته کارشناسیایمنی صنعتی ورودی 92

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

پریسا افتخاری

9221137003

16/41

 


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹