نفرات برتر مهندسی صنایع 942


نفرات برتر رشتهمهندسی صنایع نیمسال 942

نفرات برتر رشتهمهندسی صنایع(تحلیل سیستمها) ورودی91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

افشین عبدالحمیدی

9111132078

19/56

2

سپیده جهان بخش

9111132077

18/91

3

زینب احسانی

9111132001

18/50

 

نفرات برتر رشتهمهندسی صنایع ورودی 92

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

فاطمه شمشکی

9211132046

19/03

2

محمدتقی سنگ سفیدی

9211132044

17/52

3

سپیده ابوفاضلی

9211132002

17/42

نفرات برتر رشتهمهندسی صنایع ورودی 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

فاطمه مهدوی

94111321110

18/89

2

مجید صیامی اقدم

94111321071

18/38

3

مهسا سادات موسوی

94111321112

18


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹