نفرات برتر کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی942


نفرات برتر رشته ایمنیصنعتی و محیط کار ورودی 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

محمدرضا بیات

9411133005

16/22

 

نفرات برتر رشته ایمنیصنعتی و محیط کار ورودی 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

مجید نظیف

9311133053

16/71

2

محمدمهدی شهرابی فراهانی

9311133063

16/70

3

زهرا علی اکبری

9321133015

16/29


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹