نفرات برتر مهندسی صنایع نیمسال اول 96-95


 

نفرات برتر رشتهمهندسی صنایع ورودی92

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

فاطمه شمشکی

9211132046

19/51

2

مینا سادات ارمکان

9211132004

19/11

3

سپیده ابوفاضلی

9211132002

19/10

نفرات برتر رشته مهندسی صنایع – ورودی 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

مونا تاجیک

93111321018

19/73

2

سیدعلی مدرسی

93111321073

19/52

3

ساجده طاهری

93111321050

18/63

نفرات برتر رشته مهندسی صنایع– ورودی 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

فاطمه مهدوی

94111321110

18/97

2

مهسا سادات موسوی

94111321112

18/32

3

محمد بیات

94111321013

17/65

 

نفرات برتر رشته مهندسی صنایع– ورودی 95

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

فرشاد بهار

95111321015

18/25

2

محمد ابوالفتح

95111321002

17/92

3

نجمه رازگردانی شراهی

95111321028

17/62نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳