نفرات برتر ترم 952


نفرات برتر رشته مهندسی صنایع ورودی92

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

فاطمه شمشکی

9211132046

19/23

2

شیوا قیدی

9211132063

18/83

3

مینا سادات ارمکان

9211132004

18/62

نفرات برتر رشته مهندسی صنایع – ورودی 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

سیدعلی مدرسی

93111321073

18/57

2

مونا تاجیک

93111321018

18/52

3

شایسته یار محمدی صابر

93111321085

18/46

نفرات برتر رشته مهندسی صنایع– ورودی 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

محمد بیات

94111321013

18/20

2

فاطمه مهدوی

94111321110

17/83

3

مهسا سادات موسوی

94111321112

17/01

 

نفرات برتر رشته مهندسی صنایع– ورودی 95

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

نجمه رازگردانی شراهی

95111321028

18/13

2

فرشاد بهار

95111321015

18

3

علی سایینی

95111321036

16/63

نفرات برتر رشته مهندسی ایمنی صنعتی– ورودی 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

زهرا پیرامند

9311137019

17/23

 


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰v/۳۰