نفرات برتر ایمنی صنعتی ترم 952


نفرات برتر رشته ایمنی صنعتی و محیط کار– ورودی 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

محمدرضا بیات

9411133005

16/05

نفرات برتر رشته ایمنی صنعتی و محیط کار– ورودی 95

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

نسترن میرزایی

9511133010

19/16

2

سمیه حمزه

9511133004

17/33

3

فاطمه آزادی کهنه شهری

9511133001

16/86


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰v/۳۰