منو های مرتبطروزهای حضور در دانشگاه در ترم 971 یکشنبه و چهارشنبه زمان پاسخگویی به دانشجویان یکشنبه ها 12 الی 13.30نوشته شده توسط کارشناس گروه برق و مخابرات در تاریخ ۱۳۹v/۰۹/۲۹