منو های مرتبطقوانین جدید اخذ درس به صورت معرفی به استاد


جهت دریافت قوانین و مقررات جدید در مورد اخذ درس به صورت معرفی به استاد،از فایل پیوست اقدام نمایید.

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه تربیت بدنی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱