منو های مرتبطنفرات برتر مقطع کارشناسی گروه مهندسی مکانیک


نفرات برتر دانشجویان گروه مهندسی مکانیک در نیمسال 972

کارشناسی پیوسته ورودی های 942-941

رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل ترم

نفر اول

محمدرضا معظمی گودرزی

9411181061

6/18

نفر دوم

حسین گلشنی

9411181057

97/16

نفر اول

دنیا معمی?وند

9411181062

09/16

 

کارشناسی پیوسته ورودی های 952-951

رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل ترم

نفر اول

مسعود شاهسون طغان

9511181038

37/18

نفر دوم

علی جعفری

9511181017

55/16

 

کارشناسی پیوسته ورودی های 962-961

رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل ترم

نفر اول

محمدرضا افشار

9611181006

45/17

 

کارشناسی پیوسته ورودی های 972-971

رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل ترم

نفر اول

حمیدرضا احمدوند

9721181400

21/18

نفر دوم

محمد بیات

9711181007

21/18

نفر سوم

محمد علی بربری

9711181300

17/17نوشته شده توسط کارشناس گروه مهندسی مکانیک در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱