منو های مرتبطبازدید از مدرسه استثنایی زکریای رازی شهرستان گرمسار


با توجه به ضرورت آموزش و مهارت آموزی درس روانشناسی کودکان با نیاز ویژه و توانبخشی ،تعدادی از دانشجویان روانشناسی
به همراه اساتید گروه روانشناسی،خانم زالی،آقایان میلاد حسن و آرش رحیمی پور در روز سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 بازدید نمودند

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹