قوانین آموزشی


شرایط انتخاب واحد :
1- دانشجویان باید حداقل 14 واحد و حداکثر 20 واحد (به شرط معدل نیمسال بالای 17 و یا در صورت فارغ التحصیلی می توانند تا 24 واحد) انتخاب کنند.
2-  تبصره: رعایت حداقل واحد برای دانشجویان ترم آخر لازم نمی باشد.
3- در صورتی که دانشجو با اخذ 24 واحد درسی فارغ التحصیل شود ،اخذ 24 واحد بلا مانع است ( حتی اگر دانشجو ترم قبل مشروط شده باشد با موافقت دانشگاه وگروه اخذ 24 واحد امکان پذیر است.)
4- در صورتی که دانشجویان کمتر از 14 واحد انتخاب نمایند واحدهای آنها توسط آموزش حذف و آن ترم جزو سنوات دانشجو محاسبه می شود .
تبصره : این قانون شامل دانشجویان ترم آخر نمی باشد.
5- دانشجویانی که مشروط می شوند در ترم بعد نمی توانند بیش از14 واحد انتخاب نمایند ( رعایت حداقل واحد ضروری می باشد.)
6- اخذ 25 واحد درترم آخر در هیچ شرایطی امکان پذیر نمی باشد
 
  حضور و غیاب :
1- حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است وغیبت در هر درس نباید از  مجموع آن ساعات تجاوز کند. در غیر اینصورت نمره دانشجو صفر منظور خواهد شد.
2- در صورت غیبت غیر موجه کلاسی نمره آن درس صفر منظور می گردد.
3- غیبت در جلسات دو هفته اول به دلیل حذف و اضافه و یا هر دلیل دیگر مجاز نمی باشد و در صورت غیبت کردن دانشجو، جزء  غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.
4- غیبت در امتحان موجب حذف آن درس می گردد.
 
  حذف واضافه :
1- بر اساس تقویم آموزشی  دانشجو می تواند حداکثر 2 درس دیگرانتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حداقل و حداکثر مجاز تجاوز نکند.
نکته1 : درصورتیکه آموزش، مشروطی دانشجو را با تاخیر اعلام کند ( به علت تاخیراحتمالی در ثبت نمره امتحانی توسط استاد ) دانشجو بایستی در زمانی که توسط آموزش مشخص و اعلام میگردد به منظور حذف واحدهای اضافی به آموزش دانشکده مراجعه نماید.
نکته2 : لازماست دانشجویان بعد از انتخاب واحد ،حذف و اضافه،حذف تکدرس،حذف اضافه واحد و یکهفته قبل از شروع امتحانات تائیدیه ترم خود را با مراجعه به سایت پرینت بگیرند.
 
 
  معیارهای ارزیابی :
1- حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است . دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود ، در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود .
2- اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شد ، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب ، درس دیگری را اتخاب کند.
3- نمره پس از تایید دانشکده و اعلام به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییر است .
 
 
  شرایط حذف ترم :
1- دانشجویان برای درخواست حذف ترم می توانند بعد از انتخاب واحد و تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان ترم به آموزش مراجعه نمایند.
2- دانشجویانی که با حذف ترم آنها موافقت شده است نباید درامتحانات  شرکت نمایند.
3- در حذف ترم سنوات دانشجو نباید از حد مجاز تجاوز کند و نیز انتخاب واحد دانشجو در ترم های بعد امکان پذیر باشد.
4- مرجع بررسی کننده درخواستهای حذف ترم شورای آموزش دانشکده ودانشگاه می باشد.
5- ترم هایی که حذف ترم انجام می گیرد جزء حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محاسبه می شود.
 
   
  حذف پزشکی :
1- دانشجو در طول دوران تحصیل حداکثر دو  درس خود را می تواند حذف پزشکی کند.
*دروس عملی را نمی توان حذف پزشکی و یا حذف تکدرس نمود.( آزمایشگاه ، پروژه ، سمینار ،تربیت بدنی )
 
  مشروطی :
1- درصورتی که میانگین نمرات  دانشجو در آن نیمسال کمتراز 12 باشد مشروط خواهد شد.
2-دانشجوی مشروط در نیمسال بعد بیش از 14 واحد نمی تواند انتخاب کند.
شرایط اخذفوق دیپلم :
1- دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد یا به هر دلیل دیگر از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم یا منصرف می شود ، در صورتی که حداقل70 واحد را گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از  12 نباشد، می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط ، مدرک مقطع پایین تر در آن رشته دریافت کند.
2- برای محاسبه میانگین نمرات ، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است ( اعم از ردی یا قبولی ) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود .
3- برای ادامه تحصیل از کاردانی به کارشناسی ناپیوسته باید معدل کل از 12 کمتر نباشد .
4- در صورتی که معدل کل کمتر از 12 باشد مدرکی برای دانشجوصادر نخواهد شد و فقط  گواهی واحدهای گذرانده برای وی صادر می شود.
 
  شرایط مرخصی :
1- دانشجویان برای درخواست مرخصی بایستی طبق زمانبندی که در تقویم آموزشی دانشکده درج شده است به آموزش مراجعه نمایند ( درخواست مرخصی باید حداقل دو هفته قبل از انتخاب واحد هرنیمسال باشد )
2- دانشجویان برای گرفتن مرخصی نبایستی در ترم مورد نظر انتخاب واحد داشته باشند.
3- دانشجویان بیش از دو ترم نمی توانند از مرخصی تحصیلی استفاده کنند.
4- مرجع بررسی کننده تقاضا های مرخصی تحصیلی شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه است.
 
  انصراف از تحصیل:
1- عدم مراجعه دانشجو درزمان انتخاب واحد بدون اجازه از دانشگاه محل تحصیل به منزله انصراف ازتحصیل  می باشد و حق ادامه تحصیل را ندارد.
تبصره: در موارد استثنایی ، که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند ، باید دلایل خودرا حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تحصیلی ارائه دهد . تا در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه ، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب شود.
2- دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل را دارد باید فرم درخواست انصراف خود را پر نماید و تا یک ماه مهلت دارد انصراف خود را پس بگیرد و پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
3- تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط است.
نکته  : مرخصی تحصیلی ، حذف ترم و عدم مراجعه  جزو سنوات تحصیلی دانشجو محا سبه می شود.
 
  فراغت ازتحصیل :
1- معدل کل دانشجو نباید کمتر از 12 باشد .
2- واحدهای مصوب رشته (عمومی ، پایه ، تخصصی الزامی و انتخابی ، اختیاری ) را گذرانده باشد .
نکته :نمرات دروس پیش نیاز در معدل کل محاسبه می شود.
3- دانشجو ابتدابه آموزش دانشکده مراجعه و اعلام فارغ التحصیلی می نماید و پس از دو هفته دیگر ازطریق واحد دانش آموختگان و دریافت فرمهای تسویه حساب  فراغت از تحصیل خود را پیگیری می نماید.
4- پذیرش دروس اختیاری اختصاصی بجای دروس الزامی امکان پذیر نمی باشد.
  معرفی به استاد :
1- دانشجویانی که با اخذ شش واحد درس نظری (درسی که دارای واحد عملی نباشد)  فارغ التحصیل می شوند می توانند آن درس را به شیوه معرفی به استاد با موافقت گروه مربوطه اخذ نمایند .
تبصره :  در صورتی که قبلا درس درخواستی ارائه شده باشد ودانشجو به دلیل تداخل کلاسی و یا عدم کسب نمره قبولی نتوانسته باشد اندرس را بگذراند ، با موافقت گروه فرم معرفی به استاد به دانشجو داده می شود
2-استاد درس معرفی به استاد ، توسط مدیر گروه انتخاب می شود و دانشجو نمی تواند استاد را تعیین کند.
 
   
  پروژه کارشناسی :
1- دانشجویان درصورت انتخاب درس پروژه کارشناسی فقط یک ترم فرصت دارند آن را تحویل نمایند.
 
  ترم تابستانه :
1- دانشجو برای اخذ ترم تابستانه از 10 خرداد به بعد می توانند به آموزش مراجعه نمایند وفرم مربوطه را پرنماید.
2- تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.
3- اطلاع ازواحدهای ارائه شده در ترم تابستانه دانشگاههای دیگر به عهده دانشجو می باشد.
4- ترم تابستانه جزء سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی شود.
 
  تغییر رشته :
1- بایستی در رشته مورد نظر تقاضا قبول شده باشد .
2- حداقل  ( 23واحد) و حداکثر  واحدهای دوره را گذرانده باشد.
3- دانشجویان به منظور درخواست تغییر رشته بایستی فقط در زمان مقرر شده در تقویم آموزش مراجعه وفرم درخواست تغییر رشته را پر نمایند ودر صورت قبولی کد رشته مورد درخواست در کارنامه محرمانه  و داشتن شرایط تغییر رشته بادرخواست ایشان بررسی خواهد شد.
4- موافقت گروههای مربوطه برای تغییر رشته الزامی است.
5- درخواست تغییررشته از نیمسال دوم به بعد قابل بررسی می باشد.
6- تغییر رشته فقط یک بار امکان پذیر می باشد و حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.
7- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید راداشته باشد.
8- دروس گذرانده شده دانشجو در رشته قبلی در گروه آموزش رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود وفقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی ، با دروس رشته جدیداشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هریک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد.
9- چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده دانشجو کمتر از 12 باشد ، جمعا به عنوان یک نیمسال مشروطی برای وی در رشته جدید (بدون احتساب در معدل ) منظورمی شود.
 
  انتقالی :
1- انتقال دانشجواز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر ،در یک مقطع ، به شرط موافقت دانشگاههای مبدا و مقصد بلامانع است .
2- انتقال دانشجوبه هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر:
الف : شهادت ، فوت ، یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی ، به عنوان کفیل شناخته شود.
ب : معلولیت موثر دانشجو ، به نحوی کهبه تشخیص شورای عالی پزشکی به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.
ج : ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، که محل تحصیل یا اشتتغال شوهر در تهران باشد. به تایید مراجع ذی ربط.
3- انتقال ازدوره های شبانه به روزانه ، از دانشگاههای پیام نور به دانشگاههای حضوری (اعم ازروزانه وشبانه) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است و انتقالبه عکس آن ، با موافقت مبدا و مقصد بلامانع است.
4- انتقال فقط یکبارمجازاست.
5- در مواردی که ایجاب می کند ، یک دانشجو ضمن انتقال از یک موسسه به موسسه دیگر ، الزاما تغییررشته دهد ، انتقال توام با تغییر رشته امکان پذیر است . مشروط بر آنکه دانشجوشرایط انتقال و تغییر رشته  توامان راداشته  و هر دو کار به طور همزمان صورتگیرد. در حالتی که رشته مورد نظر در مبدا نباشد دانشجو منتقل می شود و بعد تغییررشته می دهد.
 
  مهمانی :
1- در مواردی که دانشجو به طور موقت ، ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد ، به عنوان دانشجوی مهمان ، به طور موقت ، برای مدت معین ،محل تحصیل خود را تغییر دهد .
2- مهمانی تا 2ترم امکان پذیر می باشد.
3- دانشجویان فقط در دانشگاههای روزانه ، شبانه و غیر انتفاعی مورد تایید وزارت علوم می توانندمهمان شوند.
4- مجموع تعدادواحدهای دانشجوکه به صورت مهمان (  مهمان تمام وقت و یا مهمان تک درس ) در یک یا چند دانشگاه گذرانده است نباید از 40 درصدواحد های دوره تحصیلی تجاوز کند.
 
  مهمان تک درس :
1- دانشجو می تواند یک یا چند درس را  با نظر دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد به صورت مهمان تک درس بگذراند.
2- دانشجویان تا یک هفته قبل از حذف واضافه فرصت دارند فرم درخواست مهمان تک درس خود را  تحویل آموزش دانشکده نمایند .

 


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱