مشیت اله نوروزی

 • مدرک تحصیلی: دکتری حقوق از دانشگاه شهید بهشتی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: m.nourozi@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:


 • دکتری حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران- سال 1382
 • انجام پروژه سازمان ابلاغ قضایی برای ناجا

  وکیل پایه 1 دادگستری با شماره پروانه 6062

  مشاور حقوق رئیس دانشگاه

  عضو شورای فرهنگی دانشگاه
 • سوابق دروس تدریس شده در دانشگاه ها

  تدریس بیش از 600 واحد درسی از ابتدای تدریس تا کنون از جملع در دورس ذیل:

  حقوق مدنی 3 *كلیات قراردادها* (كارشناسی)

  اصول فقه (كارشناسی ارشد)

  اصول فقه 1 (كارشناسی ارشد)

  حقوق خصوصی اقتصادی1 (كارشناسی ارشد)

  حقوق شهری (كارشناسی ارشد)

  حقوق شهری و روستایی (كارشناسی ارشد)

  حقوق مدنی 1 (كارشناسی ارشد)

  حقوق مدنی 3 (كارشناسی ارشد)

  حقوق مصرف (كارشناسی ارشد)

  سوابق پژوهشی و مقالات علمی 
   
  1: داوری مقالات در بیش از 6 مجله علمی و پژوهشی و علمی ترویجی

  2: استاد راهنما و مشاور بیش از 80 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری

  3: چاپ بیش از 10 مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی که تعدادی از آنها در ادامه آورده شده است:


  1. تبانی واحدهای اقتصادی از دیدگاه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی و ایران، مشیت اله نوروزی شمس ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 56 ، پاییز1389 

  2. قراردادهای فرانشایز از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپایی نویسنده : نوروزی شمس، مشیت الله؛ مجله: تحقیقات حقوقی » بهار و تابستان 1388 - ویژه نامه شماره 1 علمی-پژوهشی

  3. نگاهی به حقوق رقابت در قوانین چند کشور نویسنده : نوروزی شمس، مشیت الله؛ مجله: مصباح » بهمن و اسفند 1384 - شماره 61 

  .
  .
  .
  .
  .

  .
 • چاپ کتاب با مشخصات زیر: 

  عنوان :رویکردی نوین به تملک در نوسازی بافت های فرسوده
  پدید آورنده: نوروزی شمس ،مشیت الله,
  موضوع، نوسازی شهری، -- ایران -- تهران
  رده711/40955122ن754ط1387
  کتابخانه: کتابخانه مرکز علمی کاربردی معماری و شهرسازی شیخ بهایی (کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
  محل استقراراستان: تهران ـ شهر: تهران