منو های مرتبطگزارش فعالیت انجمن علمی روانشناسی در سال تحصیلی 97-96


برگزاری سمینار آموزشی مدیریت خشم
اولین کارگاه مدیریت خشم توسط انجمن علمی گروه روانشناسی در تاریخ 10/2/97 برگزار گردید و در آن به مدیریت خشم، تعریف خشم و ویژگیهای خشم و راههای مدیریت آن پرداخت گردید.
برگزاری کارگاه هدفگذاری علمی
اولین کارگاه هدفگذاری علمی توسط انجمن علمی گروه روانشناسی در تاریخ 17/2/97 برگزار گردید و در آن به هدف گذاری علمی، هدف از معنای زندگی، نحوه برنامه ریزی و انواع هدف گذاری و راههای رسیدن به آن و موانع هدف در زندگی پرداخت گردید.


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۱/۰۸