منو های مرتبطگزارش فعالیت انجمن علمی صنایع در سال تحصیلی 97-96


بازدید از شرکت سناتور به همت گروه صنایع
بازدید از شرکت یاوران خودرو به همت گروه صنایع
بازدید از كارخانه سایپا
بازدید از محیط شرکت تكنوشیر

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۱/۰۸