منو های مرتبطتخلفات امتحانات ترم 14002 دانشجویان حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار در سایت می توانند اعتراضات خود را به کمیته انضباطی اعلام نمایند.


در جلسه روز پنجشنبه مورخ  30/04/1401 آرای کمیته انضباطی تخلفات آموزشیترم 14002 دانشجویان کاردانی -کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آرا به شرحفایل پیوست می باشد.

ضمنا دانشجویان حداکثر ظرف مدت 10 روز پساز انتشار در سایت می توانند اعتراضات خود را به کمیته انضباطی اعلام نمایند.


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲