منو های مرتبطردیف
عنوان
مولف
تاریخ انتشار
1.   
مهندسی فاکتور های انسانی
علی ابولفضلی
اسفند 86
2.   
مدیریت ایمنی
سیدرسول حسینی بهارانچی
اسفند 86
3.   
قوانین و روابط کار
سیدرسول حسینی بهارانچی
اسفند 86
4.   
مهندسی ایمنی و از
سیدرسول حسینی بهارانچی
مهر 86
5.   
اصول بهداشت محیط کار
سیدرسول حسینی بهارانچی
اسفند 86
6.   
مدیرت بحران
رضا علیخانی  کوشکک
خرداد 87
7.   
عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار
سیدرسول حسینی بهارانچی-حسن حریری
اسفند87
8.   
حفاظت در برابر پرتوهای یونساز
سیدرسول حسینی بهارانچی-حسن حریری
اردیبهشت88
9.   
طرح ریزی واحدهای صنعتی
عبدالرسول انتظاری
فروردین 88
10.   
TQMEXرویکرد مدیریت کفیت جامع با
رضا علیخانی کوشکک
مهر 88
11.   
TQMEXرویکرد مدیریت کفیت جامع با
رضا علیخانی کوشکک
ابان89
12.   
TQMEXرویکرد مدیریت کفیت جامع با
رضا علیخانی کوشکک
اذر90
13.   
اصول حسابداری و هزینه بابی در موسسات اقتصادی
محمد خدابخشی
دی 88
14.   
طرح ریزی واحدهای صنعتی
عبدالرسول انتظاری
اذر 88
15.   
طرح ریزی واحدهای صنعتی
عبدالرسول انتظاری
اذر89
16.   
طرح ریزی واحدهای صنعتی
عبدالرسول انتظاری
مهر90
17.   
طرح ریزی واحدهای صنعتی
عبدالرسول انتظاری
ابان91
18.   
مدیریت دانش در امور پلیسی(ترجمه)
علی محمد احمدوند-غلام  چاپلقیان
اذر 90
19.   
مدیریت بحران در جهانی پیچیده(ترجمه)
علی محمد احمدوند-رضا مراد  صحرایی
اذر 90
20.   
مدیریت عملکرد:راهبردها،مداخله ها و پیش ران ها (ترجمه)
علی محمد احمدوند-غلام چاپلقیان
اسفند90
21.   
مدیریت بحران و ایمنی صنایع
سید محمد حامد حسینی –سید عبدالرضا حسینی
ابان 93
22.   
مدیریت عملکرد(راهبردها، مداخله ها و پیش ران ها)
علی محمد احمدوند، غلام چاپلقیان
اردیبهشت 94
23.   
مدیریت بحران سازمانی(عامل انسانی)
علی محمد احمدوند، رضا مراد صحرایی، حسین دهقانی پوده
بهمن 93