منو های مرتبطفعالیت های انجام شده انجمن علمی صنایع:

1: بازدید از کارخانه رنگ مهرفام در تاریخ 18 آبان سال 1395

2:بازدید ازشرکت خودروسازی زامیاد در تاریخ 3 آذر سال 1395

3:بازدید از خط تولید شرکت تولید لوازم التحریر سهند در تاریخ 24 آذرسال 1395

4:بازدید از خط تولید کارخانه سایپا در تاریخ 11 اسفند سال 1395

5:بازدید از شرکت تکنوشیر در تاریخ 30 فرودین 1396 سال


پیوست ها