(دانشجویان برتر نیمسال دوم سال تحصیلی97-98(972


گروه مدیریت

نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97(972)

نفرسوم

(5% شهریه ثابت)

نفر دوم

(10% شهریه ثابت)

نفر اول

(15% شهریه ثابت)

رشته-ورودی

-

-

-

-

-

-

صالحی ولوجردی-احمد

9711167044

17

کارشناسی پیوسته  مدیریت دولتی

ورودی 97

-

-

-

-

-

-

قدیر-هلیا

9611167068

16/38

کارشناسی پیوسته  مدیریت دولتی

ورودی 96

شاه محمدیان-زهرا

9511167045

17/49

صفری دیمان-هانیه

9511167052

18/25

میرزایی-فاطمه

9511167083

19/22

کارشناسی پیوسته  مدیریت دولتی

ورودی 95

-

-

-

-

-

-

سویزی-امیرحسین

9711168042

17/81

کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 97

-

-

-

محمدی-زهرا

9611168068

17/18

رنجبر-نگین

9611168036

18/41

کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 96

-

-

-

-

-

-

فرخی-مریم

9511168066

16/16

کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 95

-

-

-

عربشاهی-محمدرضا

9411168049

16/41

ترك-ندا

9411168013

17/29

کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 94

محمدابراهیمی-مبینا

9711169071

17/78

پیمانی-احسان

9711169019

19/43

حاتمیان-رضا

9711169305

19/72

کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی  97

ابراهیمی-عارفه

9611169001

18/59

جورابلو-مهسا

9611169090

19/3

دهستانی اردكانی-محدثه

9611169036

19/6

کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 96

اشتری ماهینی-حسین

9511169005

18/24

مختاری اسفیدواجانی-نگار

9511169072

18/58

وندسازجو-عرفان

9511169091

19/14

کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 94

مرادی-مهدیه

9721166402

17/72

چراغی-فاطمه

9711166016

17/85

ناصری-فاطمه

9711166076

18/24

کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی

ورودی 97

مخلص آبادی فراهانی-محدثه

9611166107

17/46

لطفی-الناز

9611166102

18/4

بیطرفان-سارا

9611166098

19/49

کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی

ورودی 96

محمدپور-اتنا

9611166066

18/4

نوری-مژگان

9511166089

19/56

یوسفی-نیلوفرسادات

9511166092

19/7

رضایی-فاطمه

9511166044

19/86

کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی

ورودی 95

وحدت قربانی-صدف

9411166089

16/5

تیوراد-پریسا

9411166019

16/75

عباسی-زهرا

9411166057

18

کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی

ورودی 94

-

-

-

-

-

-

خمسهء-مبینا

9711165016

17/71

کارشناسی پیوسته  مدیریت بیمه     ورودی 97

-

-

-

چم پوری-هانیه

9611165012

17/84

مهدیانی-الهه

9611165046

19/22

کارشناسی پیوسته  مدیریت بیمه     ورودی 96

سعیدی-كیمیا

97111603043

17/59

كرباسیه-یاسمن

97111603066

18/97

قاسمی گوشه-سمانه

97111603064

19/01

کارشناسی پیوسته  مدیریت امور بانکی ورودی 97

صیدی-پریسا

96111603088

16/56

نجفی-امینه

96111603074

19/85

هژبری-سحر

96111603081

19/89

کارشناسی پیوسته  مدیریت امور بانکی ورودی 96 


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰