گروه مديريت و حسابداری اطلاعات گروه معرفی کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی: ساناز سعیدی
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مدیریت و حسابداری
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: یکشنبه تا پنجشنبه
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: