اطلاعات گروه اساتید گروه سید عباس کاظمی

نام و نام خانوادگی: سید عباس کاظمی
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مدیریت و حسابداری
آدرس پست الکترونیکی: sa.kazemi@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

کارشناسی: مهندسی صنایع/ دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری: مدیریت/ دانشگاه تربیت مدرس

مقالات چاپ شده:
توضیح:کلیه مقالات مشترک بوده و حاصل پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری است.
1-تاثیرمدیریت دانش بر استراتژی های کوچک سازی(مطالعه موردی: شرکت داده پردازی برق و آب پویش  پارس)/ علمی پژوهشی/ فصلنامه رسالت مدیریت دولتی
2-Provide an integrated framework for strategic management(BSC) and total quality management(Case study: sustainable development programs in iran/ ISI/ Biosciences Biotechnology Research Asia
3-شاخص اعتبار بخشی با محوریت حاکمیت بالینی با رویکرد کارت امتیازی متوازن(مطالعه موردی:بیمارستان خصوصی زنان صارم شهر تهران/ علمی پژوهشی/ فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت
4-عوامل اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،جغرافیایی و زیرساختی موثر بر افزایش جمعیت کلان شهرها(مطالعه موردی: کلان شهر تهران)/ علمی پژوهشی/ اقتصاد و مدیریت شهری
5-رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اموراقتصاد و دارایی تهران/ علمی پژوهشی
6-بررسی جایگاه مهندسی معکوسی در استراتژی دست یابی به فناوری موشک های کروز با استفاده ازروش تصمیم گیری چند معیار/ کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
7-بررسی تدوین استراتژی برای یک هلدینگ نفتی با بهره گیری از یک مدل اقتضایی/ کنفرانس/ کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکاره
8-موفقیت در شرایط سخت رقابت با بهره گیری از استراتژی های اقیانوس آبی و ارغوانی در یک هلدینگ نفتی/ کنفرانس/ کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکاره
9-بررسی تدوین استراتژی برای یک هلدینگ نفتی با بهره گیری از یک مدل اقتضایی/ کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راه کاره
10-تدوین استراتژی های کلان بانکی کشور/ علمی پژوهشی/ نشریه مطالعات مدیریت راهبردی دانشگاه شهید بهشتی
11-رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین/ کنفرانس ملی مدیریت دانش
12-تاثیرتجارب مدیریت کیفیت برفرآیند خلق دانش(مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا)/ کنفرانس ملی مدیریت دانش
13-ارایه الگوی انتخاب راهبرد در حوزه دفاع از انقلاب اسلامی/ علمی پژوهشی/ فصلنامه راهبرد دفاعی

پایان نامه ها:
1-ارایه چهارچوب تلفیقی مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت فراگیر (مطالعه موردی: برنامه های توسعه پایدار در ایران)
2-تعیین شاخص های ارتباط بخشی با محوریت حاکمیت بالینی با رویکرد کارت ارزیابی متوازن(مطالعه موردی: بیمارستان خصوصی زنان صارم)
3-مطالعه و بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در شهرداری تهران و ارایه پیشنهادات مناسب
4-رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین)
5-تاثیرتجارب مدیریت کیفیت برفرآیند خلق دانش(مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا)
6-بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و  توانمند سازی شناختی کارکنان(مطالعه موردی: اداره جهاد کشاورزی سطح سنندج)
7-اعتبارسنجی مشتریان بانک بر اساس سیستم استنتاجی مورد مبنا و مقایسه آن با شبکه های مبتنی برشبکه های عصبی (مطالعه موردی بانک ملت استان تهران)
8-عوامل موثر در ادغام سازمان های بزرگ (مطالعه موردی: وزارت صنعت، معدن و تجارت)
9-عوامل کلیدی سیستم های مدیریت دانش در مدیریت سیستم های پتروشیمی به روش EPC
10-بررسی جایگاه مهندسی معکوس در استراتژی دستیابی به فناوری موشک های کروز با استفاده ازتصمیم گیری چند معیاره
11-شناسایی عوامل موثر بر تفکر راهبردی (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی غدیر)
12-تدوین برنامه فرهنگی اجتماعی مناسب بانوان با استفاده از روش تحلیل متقارن (مطالعه موردی: سرای محلات منطقه 2 شهرداری تهران)
13-رابطه بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی دبیران آموزش و پرورش گلپایگان
14-تدوین استراتژی های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چشم انداز 1404
15-عوامل موثر بر افزایش جمعیت کلان شهرها (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)
16-بررسی تاثیر مدیریت دانش بر استراتژی های کوچک سازی شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس
17-سنجش تفکر استراتژیک در مدیران سایت های خبری بر اساس مدل جین لیدک
18-بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعلق خاطر کاری کارکنان(مطالعه موردی: شرکت مپنا)
19-رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی)
20-برنامه ریزی تولید و موجودی مواد زوال پذیر در زنجیره تامین با در نظر گرفتن جایگزینی
21-الگویانتخاب راهبردهای دفاع از  انقلاب اسلامی
22-بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان صنایع دریایی ایران
23-بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت دانش سازمانی
24-رابطه بین باورهای معرفت شناسی و سبک های یادگیری(مطالعه موردی: پردیس علوم وتحقیقات دماوند)