اطلاعات گروه اساتید گروه احمد ایزدی یزدان آبادی

نام و نام خانوادگی: احمد ایزدی یزدان آبادی
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مدیریت و حسابداری
آدرس پست الکترونیکی: ahmad.izadi@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

کارشناسی: علوم تربیتی - مدیریت/ دانشگاه اصفهان/ معدل 17/69
کارشناسی ارشد: مدیریت اموزشی/ دانشگاه تهران/ معدل 16/83
دکتری: مدیریت آموزشی/ دانشگاه تربیت معلم/ معدل 17/57

مقالات علمی و پژوهشی:
1- تحلیل ساختار سازمانی دانشگاه تربیت معلم/ نشریه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی/ 1385
2- بررسی تطبیقی آرای اندیشمندان ایرانی - اسلامی در مورد/ خردنامه صدرا/ 1385
3- ضرورت سنجی آموزش و توسعه علمی مهارت های کارآفرینی/ علوم تربیتی دانشگاه اهواز/ 1389
4- ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش بلوغ کارکنان/ روانشناسی نظامی/ 1388

مقالات علمی و ترویجی:
1- تحلیل روانشناختی شخصیت کارآمد/ نشریه مطالعات مدیریت/ 1386
2- آیا استاندارد سازی رفتار باعث کاهش تعارض می شود؟/ رهیافت آموزش ناجا/ 1386
3- تحلیل و نقد رویکرد نظارت مستقیم و ارائه راهکارهایی برای بهینه سازی آن/ نظارت و بازرسی/ 1388
4- تحلیلی بر ماهیت و ویژگی های دانشگاه به عنوان یک سازمان پیچیده/ مدیریت آموزش انتظامی/ 1389
5- طراحی و تدوین استانداردهای عملکرد معلمان در فرآیند یاددهی - یادگیری/ تعلیم و تربیت اسلامی/ 1389
6- شرایط و زیرساخت های لازم برای تربیت شهروند الکترونیک/ تعلیم و تربیت اسلامی/ 1389

مقالات علمی و تخصصی:
1-اصول کنترل داخلی در سیستم/ فصلنامه لجستیک/ شماره 6/ 1380
2- روش ها و قواعد اساسی کنترل داخلی در سیستم لجستیک/ فصلنامه لجستیک/ شماره 7/ 1380
3- پیش بینی و برآورد و مدل های مربوط/ فصلنامه فرآمد/ شماره 13/ 1381
4- ابعاد و قلمرو کنترل اموال در سازمان ها/ فصلنامه لجستیک/ شماره 11/ 1381
5- برآورد تقاضا زیربنای برنامه ریزی عملیاتی/ فصلنامه لجستیک/ شماره 9/ 1380
6- روش های استانداردسازی مصرف/ فصلنامه فرآمد/ شماره 16/ 1382
7- مبانی مدیریت لجستیک/ پشتیبانی و مهندسی ناجا
8- نقش پیش بینی در مدیریت/ پشتیبانی و مهندسی ناجا
9- نقش استانداردسازی در بهینه سازی مدیریت/ پشتیبانی و مهندسی ناجا
10- بررسی اصول و قواعد مربوط به اموال/ اندیشه آماد/ شماره 25/ 1389
11- بهبود الگوی مصرف: رسالت مدیریت لجستیک/ فصلنامه لجستیک/ شماره 6/ 1381
12- احصاء و بررسی قواعد مربوط به اموال در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح/ اندیشه آماد/ شماره 26/ 1389

مقالات ارایه شده در همایش ها:
1- بررسی سیستم اموال دولتی در ایران/ سراسری مدیریت سیستمی در کنترل اموال(سراسری)/ دانشگاه امام حسین/ 1378
2- رویکرد سیستمی در سازمان های بزرگ/ سراسری انبارداری و نگهداری اقلام/ 1380
3- رویکرد کنترل نظام مند در سازمان/ سراسری کنترل اموال در ناجا/ مرکز مطالعات پشتیبانی و مهندسی/ 1382
4- استانداردسازی رفتار و مدیریت تعارض/ سراسری استاندارد سازی رفتار در ناجا/ نیروی انتظامی/ 1385
5- مدیریت تعارض/ همایش های مدیریت (داخلی)/ دانشگاه امام حسین/ 1374
6- تحلیل رفتارهای سیاسی در سازمان/ همایش های مدیریت (داخلی)/ دانشگاه امام حسین/ 1378
7- پست مدرنیسم در مدیریت/همایش های مدیریت (داخلی)/ دانشگاه امام حسین/ 1379
8- نقش مدیریت در افزایش بهره وری/ همایش های مدیریت (داخلی)/ دانشگاه امام حسین/ 1382
9- ارتباطات اثربخش در سازمان/ همایش های مدیریت (داخلی)/ دانشگاه امام حسین/ 1383
10- مفهوم سازی نظریه شخصیت کارآمد/ همایش های مدیریت (داخلی)/ دانشگاه امام حسین/ 1384
11- ابعاد تعارض در سازمان های آموزشی/ همایش های مدیریت (داخلی)/ دانشگاه امام حسین/ 1385
12- استاندارد سازی رفتار و اثرات آن در سازمان ها/ همایش های مدیریت (داخلی)/ دانشگاه امام حسین/ 1385
13- روش های علمی پیش بینی برآورد/ همایش برآورد مرکز مطالعات لجستیک/ تهران/ 1386
14- آشنایی با پیش بینی و برآورد/ همایش سراسری مهارت های مدیریت مدیران و فرماندهان پشتیبانی/ ناجا/ بندرعباس/ 1387
15- هم اندیشی و میزگرد نقش براورد در فعالیت های آماد و پشتتتیبانی ناجا/ سراسری مدیران و فرماندهان پشتیبانی ناجا/ تهران/ 1387
16- رهبری تحول به عنوان نقش ضروری مدیران تامین و تدارک/ همایش سراسری شیوه های ارتقای کیفیت پشتیبانی/ تهران/ 1387
17- میزگرد کنترل اموال در سازمان ها/ چاپ شده در فصلنامه مدیریت زنجیره تامین/ شماره 26/ 1386
18- نقش مدیریت لجستیک در بهبود الگوی مصرف و افزایش بهره وری/ همایش سراسری اصلاح الگوی مصرف/ تهران/ 1388
19- اصلاح الگوی مصرف: ضرورت ها و راهبردها/ همایش سراسری الگوی مصرف و خانواده/ تهران/ 1388
20- استاندارد سازی راهی میان بر برای ساماندهی الگوی مصرف/ همایش سراسری اصلاح الگوی مصرف در نیروهای مسلح/ تهران/ 1388
21- تحلیل و تبیین ابعاد ساختار سازمانی در سیستم های دانشگاهی/ همایش سراسری دانشجو، دانشگاه و جامعه/ اصفهان/ 1389

همکاری در همایش ها و مجامع علمی:
1- همایش سراسری علمی - کاربردی نگهداری اقلام/ عضویت در کمیته علمی/ 1381
2- همایش سراسری آماد/ عضویت در کمیته علمی/ 1383
3- هسته علمی آموزش منابع انسانی/ عضویت در کمیته علمی/ 1385
4- همایش سراسری علمی - کاربردی نگهداری اقلام/ عضویت در ستاد یرگزاری/ 1381
5- هیئت تحریریه رهیافت آموزش (مدیریت بر آموزش)/ عضو/ 1386
6- قطب علمی مدیریت آموزشی/ عضو/ 1386
7- انجمن مدیریت اموزشی/ عضو هیئت موسس/ 1388
8- انجمن پژوهش های آموزشی/ عضو/ 1387
9- هیئت تحریریه نشریه اندیشه آماد/ عضو/ 1386
10- عضویت در هسته تفکر تعلیم و تربیت/ عضو/ 1386

راهنمایی پایان نامه ها:
1- بررسی تعیین نیازهای آموزشی مدیران قرارگاه سازندگی/ مدیریت آموزشی/ دانشگاه امام حسین
2- بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده نیروی دریایی/ مدیریت آموزشی/ دانشگاه امام حسین
3- بررسی نیازهای آموزشی فرماندهان گردانهای بسیج/ مدیریت آموزشی/ دانشگاه امام حسین
4- بررسی و طراحی سیستم تعیین تکلیف  اقلام در ناجا/مدیریت/ دانشگاه انتظامی
5- بررسی سیستم تامین ناجا بر اساس معیارهای لجستیک و ارایه الگوی مناسب/ مدیریت/ دانشگاه انتظامی
6- طراحی ابزار نظارت بر عملکرد مدیران ناجا/ مدیریت/ دانشگاه انتظامی
7- بررسی مشکلات سیستم کنترل اموال ناجا و ارایه الگوی مناسب/ مدیریت/ دانشگاه انتظامی
8- بررسی رابطه بین استاندارد سازی عملکرد و کیفیت بازدهی نظام / مدیریت/ دانشگاه علوم و تحقیقات
9- بررسی تاثیر آموزش های ICDL بر عملکرد کارکنان شرکت های تامین قطعات/ مدیریت آموزشی/ دانشگاه علوم و تحقیقات
10- بررسی تاثیر آموزش بر برگشت بیکاران تحت پوشش بیمه/ مدیریت آموزشی/ دانشگاه علوم تحقیقات
11- بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه انتظامی/ مدیریت آموزشی/ دانشگاه امام حسین
12- تحلیل سیستم مدیریت هزینه پروژه های مجتمع شهید قدیری و ارائه الگوی مناسب/ مدیریت/ دانشگاه امام حسین
13- بررسی رابطه بین سبک رهبری و بلوغ مدیران دانشگاه/ دانشگاه امام حسین
14- تدوین مفاهیم کلیدی و نیاز به درس کارآفرینی در دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی/ مدیریت اموزشی/ دانشگاه علوم و تحقیقات
15- مقایسه مهارت های تدریس در فارغ التحصیلان علوم تربیتی/ تربیت دبیر با سایر رشته ها/ مدیریت آموزشی/ دانشگاه امام حسین
16- بررسی زیرساخت های لازم برای تربیت شهروند الکترونیک مدارس/ مدیریت آموزشی/ واحد علوم و تحقیقات
17-بررسی رابطه بین نگرش نسبت به خود و رفتارهای خود مدیریتی در مدیران مدارس/ مدیریت آموزشی/ واحد علوم و تحقیقات
18- بررسی راطه بین ویژگی های شغل و توانمندسازی روانشناختی معلمان مدارس/ مدیریت آموزشی/ واحد علوم و تحقیقات
19- تاثیر اجرای برنامه های آموزشی بر اصول مدیریت تحقیق و توسعه در وزارت صنایع و معادن/ مدیریت آموزشی/ واحد علوم و تحقیقات
20- بررسی موانع و محدودیتهای بکارگیری فناوری اطلاعات در مدارس/ مدیریت آموزشی/ واحد علوم تحقیقات
21- راهبردهای سازمانی-مدیریتی پیشگیریاز استرس های شغلی در معلمان/ مدیریت آموزشی/ واحد علوم تحقیقات
22- تاثیر بکارگیری اصول مدیریت استراتزیک در افزایش اثربخشی آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم/ مدیریت آموزشی/ واحد علوم تحقیقات
23- بررسی رابطه بین مدیریت دانایی و فرهنگ ساختمانی/ مدیریت آموزشی/ دانشگاه امام حسین

تالیف و ترجمه کتاب:
1- مدیریت تعارض/ تالیف/ دانشگاه امام حسین/ 1379
2- لجستیک عملیات/ تالیف/ مرکز تدوین متون/ 1386
3- روش های برآورد (پیش بینی)/ تالیف/ مرکز تدوین متون/ 1387
4- مدیریت لجستیک/ تالیف/ مرکز تدوین متون/ 1386
5- روش های نظارت و بازرسی/ تالیف/ مرکز تدوین متون/ 1387
6- یادگیری رهبری آموزش عالی/ ترجمه/ موسسه پژوهش و برنامه ریزی/ 1380

جزوات تالیف شده:
1- اصول و روش های پیش بینی/ دانشگاه امام حسین/ 1381
2- فنون بررسی و بهبود سیستم های سازمانی/ دانشگاه امام حسین/ 1378
3- آشنایی با کنترل اموال/ دانشگاه امام حسین
4- سیستم اطلاعاتی انبار و تدارکات/ دانشگاه امام حسین
5- مدیریت کنترل اموال 1/ دانشگاه امام حسین/ 1378
6- مدیریت کنترل اموال 2/ دانشگاه امام حسین/ 1378
7- اصول و روش های حسابرسی اموال/ دانشگاه امام حسین/ 1378
8- مبانی حقوقی و خسارت اوال/ دانشگاه امام حسین/ 1378
9- مدیریت آماد و پشتیبانی/ مرکز مطالعات پشتیبانی و مهندسی ناجا/ 1378

بررسی و ارزیابی کتب، جزوات، مقالات و پروژه های تحقیقاتی:
1- کتاب روش ها و فنون تدریس/ مرکز تدوین متون
2- مقاله بررسی روش های مطلوب با نشاط کردن تربیت دینی/ نشریه تعلیم و تربیت اسلامی(علمی-ترویجی)
3- مقاله اصل آزادی در تعلیم و تربیت/ نشریه تعلیم و تربیت اسلامی(علمی-ترویجی)
4- مقاله بررسی مشکلات الگوی مصرف/ نشریه فراماد
5- کتاب روش ها و فنون تدریس/ مرکز تدوین متون
6- کتاب کنترل و ارزشیابی عملکرد/ مرکز تدوین متون
7- کتاب سیستم های کاربردی/ دانشگاه امام حسین
8- کتاب مدیریت خرید و سفارش/ مرکز تدوین متون
9- کتاب اصول و روش های انبارداری/ مرکز تدوین متون
10- کتاب تکنیک های نوین کشف گزینه/ پایگان
11- کتاب کودکان با نیازهای ویژه را دریابیم/ جنگل
12- مقاله هدایت، تعدیل و استانداردهای رفتار/ فصلنامه مدیریت بر آموزش ناجا
13- مقاله بکارگیری امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات گامی در بهبود عملکرد فعالیتهای/ فصلنامه مدیریت بر آموزش ناجا
14- مقاله کانون ارزیابی و بهسازی رویکردی اثربخش در شناسایی و پرورش مدیران/ فصلنامه مدیریت بر آموزش ناجا
15- مقاله بررسی وضعیت کارورزی/ فصلنامه مدیریت بر آموزش ناجا
16- مقاله ارزشیابی توصیفی/  فصلنامه مدیریت بر آموزش ناجا
17- مقاله فرصت ها و چالش های اموزش مجازی/  فصلنامه مدیریت بر آموزش ناجا
18- مقاله شناسایی و تدوین استانداردهای اخلاقی برای مربیان در فرآیند مدیریت بر آموزش/ فصلنامه مدیریت بر آموزش ناجا
19- مقاله مدیریت آموزش انتظامی راهگشای نظام بخشی به وظایف اداری، برنامه درسی و آموزش درس/
فصلنامه مدیریت بر آموزش ناجا
20- مقاله بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی/ فصلنامه مدیریت بر آموزش ناجا
21- مقاله یادگیری مشارکتی گامی نو در سیستم آموزشی ناجا/ فصلنامه مدیریت بر آموزش ناجا
22- مقاله نمونه گیری در تحقیقات کیفی: سنخها و تکنیکها/ فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه اهواز(علمی-پژوهشی)
23- مقاله طراحی الگوی سنجش اثربخشی سیستم آموزش/ فصلنامه پژوهش های منابع انسانی
24- مقاله بررسی جو سازمانی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه/ نامه آموزش عالی(علمی-ترویجی)

انتخاب کتاب مدیریت تعارض به عنوان یکی از کتاب های نمونه سال/ وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی-جهاد دانشگاهی/ 1379