اطلاعات گروه دستاوردهای علمی و پژوهشی مقالات چاپ شده

     
 
عنوان مقاله
نام نويسنده
تعدادنويسندگان
ارائه مقاله
تاريخ
رابطه نفوذ مديران بحران بر مولفه هاي برنامه ريزي  و تاب آوري
سيد علي حسيني
4
علمي- پزوهشي
94
رابطه نفوذ مديران بحران بر مولفه هاي برنامه ريزي  و تاب آوري
سيد احمد حسيني
4
علمي- پزوهشي
94
رابطه نفوذ مديران بحران بر مولفه هاي برنامه ريزي  و تاب آوري
سيد حامد حسيني
4
علمي- پزوهشي
94
بررسي رابطه سلامت رواني مديران بحران با ميزان خلاقيت انان
سيد علي حسيني
3
کنفرانس بين المللي
94
بررسي رابطه سلامت رواني مديران بحران با ميزان خلاقيت انان
سيد محمد حامد حسيني
3
کنفرانس بين المللي
94
بررسي رابطه سلامت رواني مديران بحران با ميزان خلاقيت انان
سيد احمد حسيني
3
کنفرانس بين المللي
94
حاشيه نشيني در کلان شهر تهران و پيامدهاي امنيتي آن
سيد محمد حامد حسيني
2
مجله علمي- عمومي
94
Assess the determinants of staff  burnout : A case study of eyanekey nonprofit university
سيد علي حسيني
4
مجله خارجي
94
Assess the determinants of staff  burnout : A case study of eyanekey nonprofit university
سيد احمد حسيني
4
مجله خارجي
94
Assess the determinants of staff  burnout : A case study of eyanekey nonprofit university
سيد محمد حامد حسيني
4
مجله خارجي
94
رابطه نفوذ مديران بحران بر مولفه هاي برنامه ريزي  و تاب آوري
سيد محمد حامد حسيني
4
علمي - پژوهشي isc
94
رابطه نفوذ مديران بحران بر مولفه هاي برنامه ريزي  و تاب آوري
سيد احمد حسيني
4
علمي - پژوهشي isc
94
رابطه نفوذ مديران بحران بر مولفه هاي برنامه ريزي  و تاب آوري
سيد علي حسيني
4
علمي - پژوهشي isc
94
بررسي جايگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتي
محمد حسين حسيني
2
علمي - پژوهشي isc
94
بررسي جايگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتي
سيد عبدالرضا حسيني
2
علمي - پژوهشي isc
94
Provide a New Method in order to Control of the DFIG under Distorted Grid Voltage
سيد محسن اقبالي
1
isi
94
نقش رسانه هاي جهاني در سياست هاي خارجي آمريکا پس از واقعه 11 سپتامبر
محمد حامد حسيني
3
علمي - پژوهشي
94
رابطه استفاده از فنون مديريت ريسک با عملکرد شرکت هاي فعال صنايع غذايي
محمد حسين حسيني
3
علمي-پژوهشي isc
94
رابطه استفاده از فنون مديريت ريسک با عملکرد شرکت هاي فعال صنايع غذايي
سيد عبدالرضا حسيني
3
علمي-پژوهشي isc
94