اطلاعات گروه دستاوردهای علمی و پژوهشی کتابهای چاپ شده

     
 
تاريخ انتشار
نوبت چاپ
شابک
تيراژ
تعداد صفحه
مولف
عنوان
دي 88
1
978600478266
1500
392
محمد خدابخشي
اصول حسابداري و هزينه بابي در موسسات اقتصادي
ارديبهشت88
1
9786005478075
2000
228
محمد خدابخشي
اصول سرپرستي و مديريت در سازمان ها
خرداد 92
1
9786009291823
1000
408
علي محمداحمدوند- غلام چاپلقيان
تفکرسيستمي:کل گرايي خلاق براي مديران(ترجمه)
خرداد93
2
9786009291823
1000
408
علي محمداحمدوند- غلام چاپلقيان
تفکرسيستمي:کل گرايي خلاق براي مديران(ترجمه)
مهر93
3
9786009291823
1000
408
علي محمداحمدوند- غلام چاپلقيان
تفکرسيستمي:کل گرايي خلاق براي مديران(ترجمه)
ابان 93
1
978600548891
1000
167
سيد محمد حامد حسيني –
سيد عبدالرضا حسيني
مديريت بحران و ايمني صنايع
اذر 90
1
9786009224135
1000
160
علي محمد احمدوند-غلام  چاپلقيان
مديريت دانش در امور پليسي(ترجمه)
ابان 91
1
9786009224180
2000
288
علي محمد احمدوند-غلام چاپقيان
راهنماي گام به گام کسب دانش در عمل(ترجمه)
93
1
9786009291885
2000
208
علي محمد احمدوند-غلام چاپلقيان
ايجاد و پيادهسازي برنامه ي راهبردي خويش(ترجمه)