اطلاعات گروه اساتید گروه اسماعیل فخیمی

نام و نام خانوادگی: اسماعیل فخیمی
دانشکده: برق-کامپیوتر-مکانیک
گروه آموزشی: کامپیوتر
آدرس پست الکترونیکی: e.fakhimi@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

                           کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه تبریز

                          کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


 مسئول کمیته برنامه ریزی درسی گرایش نرم افزار موسسه آموزش عالی ایوانکی بمدت 2 سال

 مدیر گروه رشته کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی واحد گرمسار از سال 1386
Designtwo sensor data storages(x007) ICDE2011


استادنمونه دانشگاه پیام نور مرکز ایوانکی در سال 1392

استادنمونه دانشگاه علمی-کاربردی واحد گرمسار در سال های 1390 و 1392

استادنمونه دانشگاه عالی ایوانکی در سال 1391