اطلاعات گروه اساتید گروه سید مصطفی موسوی

نام و نام خانوادگی: سید مصطفی موسوی
دانشکده: برق-کامپیوتر-مکانیک
گروه آموزشی: کامپیوتر
آدرس پست الکترونیکی: Mousavi.eyc@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

کارشناسي : مهندسي کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي

کارشناسي ارشد : مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي اميرکبير


مدير گروه کامپيوتر از سال 1389-1391


محمد مهدي همايون پور، سيد مصطفي موسوي، 1383، توليدپارامترهاي سنتز گفتار فارسي با استفاده از مدلهاي مخفي مارکوف و درخت تصميم گيري.نشريه علوم و مهندسي کامپيوتر، بهار و پاييز 1383

·  محمد مهدي همايون پور، سيدمصطفي موسوي، 1384، سنتز گفتار فارسي با استفاده از مدل مخفي مارکوف،دومين کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش، تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير

·  محمدمهدي همايون پور، عباس کوچاري، سيدمصطفي موسوي، مجيد نم نبات، 1384، تاثير نوع سيستم سنتز در کيفيت کد کننده آوايي، يازدهمين کنفرانس سالانه انجمن کامپيوتر ايران، تهران، انجمن کامپيوترايران، مرکز تحقيقات فيزيک نظري و مخابرات

استاد شايسته تقدير (سال 1394)