اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته علی محمد احمدوند

نام و نام خانوادگی: علی محمد احمدوند
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی: a.ahmadvand@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استاد
زمینه های مطالعاتی: مدیریت استراتژیک ، پویایی شناسی سیستم ها، تصمیم گیری، مدیریت تحول
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

کارشناسي: مهندسي برق – دانشگاه شهيد چمران اهواز – 1364

کارشناسي ارشد: مديريت سيستم‌ها – دانشگاه تهران - 1371

دکتري: مديريت سيستم‌ها – دانشگاه تهران - 1378

1.     رياست دانشگاه ايوان‌کي

2.     رياست دانشگاه شاهد

3.     معاون آموزشي دانشگاه امام حسين(ع)

4.     معاون توسعه و تعالي دانشگاه امام حسين (ع)

5.     رياست دانشکده برق دانشگاه امام حسين(ع)

6.      معاون آموزشي دانشکده فني مهندسي دانشگاه امام‌ حسين(ع)

7.     معاون هماهنگ‌کننده دانشکده فني و مهندسي دانشگاه امام حسين(ع)

8.     مشاور فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

9.     مشاور فرماندهي کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

10.  مشاور رئيس ستاد مبارزه با موادمخدر رياست جمهوري

11.  مشاور شهردار تهران

12.  مشاور رئيس بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

13.  عضو کميته بازنگري ساختار، قوانين و مقررات شوراي شهر تهران

14.  رئيس مرکز تحقيقات راهبردي بنيادتعاون ناجا

15.  رئيس مرکز تحقيقات کاربردي معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا

16.  رئيس مرکز تحقيقات آموزش و نيروي انساني ناجا

17.  جانشين مرکز مخابرات الکترونيک توحيد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

18.  فرماندهي گردان رزمي در دوران دفاعمقدس

19.  فرماندهي گروهان رزمي در دوران دفاع مقدس

20.  فرماندهي دسته رزمي در دوران دفاع مقدس

21.  مديريت آموزش و نيروي انساني مخابرات الکترونيک کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دوران دفاع مقدس

22.  مديريت آموزش و نيروي انساني مخابرات الکترونيک نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دوران دفاع مقدس

ارائه بيش از 40مقاله علمي‌ترويجي، 40 مقاله علمي‌پژوهشي و ISI، 50 مقاله درکنفرانس‌ها و همايش‌هاي داخلي و بين‌المللي که برخي از جديدترين آن‌ها عبارت‌انداز:

1.     اکبريان اقدم، اسداله؛ احمدوند، علي‌محمد؛ علي‌محمدي، سعيد؛ مديريتتوليد آينده در نيروگاه‌هاي برقابي تحت تاثير تغيير اقليم (مطالعه موردي: نيروگاهسد کارون 4)، فصل‌نامه مديريت صنعتي، دانشگاه تهران، دوره 7، شماره 2، تابستان1394، 215-244.

2.     اکبريان اقدم، اسداله؛ احمدوند، علي‌محمد؛ علي‌محمدي، سعيد؛ توليدسناريوهاي بلندمدت جريان در حوضه‌هاي آبريز تحت تاثير تغيير اقليم و تحليل آن‌ها (مطالعه موردي: حوزه آبريز سد کارون 4) ، فصل‌نامه علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي،زمستان 1393.

3.     احمدوند، علي‌محمد؛ صفري، اکرم؛بررسي چالش‌هاي کاربرد فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش شهر تهران و طراحي مدلمناسب آن، همايش ملي چالش‌هاي مديريت فناوري اطلاعات، تهران، زمستان 1393.

4.     احمدوند، علي‌محمد؛ صفري، اکرم؛بررسي چالش‌هاي کاربرد فناوري اطلاعات و طراحي مدل مناسب آن، همايش ملي چالش‌هايمديريت فناوري اطلاعات، تهران، زمستان 1393.

5.     Ahmadvand, Mohsen; Ahmadvand, Ali Mohammad;Khorasanchi, Fatemeh; Strategic evaluation and development of business models(case study: a learning institute), International conference on modernresearch’s in management, economics and accounting, Istanbul, Turkey, 2015.

6.     Ahmadvand, Mohsen; Ahmadvand, Ali Mohammad; Khorasanchi, Fatemeh; Anew approach for evaluation, development and prioritization of business models,2nd International conference on new challenges in management andbusiness, Ardabil, Iran, 2015.

7.     احمدوند، علي‌محمد؛ رئيسي، عباس؛باستان، مهدي؛ توسعه استفاده از انرژي‌هاي نو در ايران با رويکرد تفکر سيستمي،کنفرانس بين‌المللي توسعه و تعالي کسب و کار، مديريت و اقتصاد، تهران، پاييز 1394.

8.     احمدوند، علي‌محمد؛ خراسان‌چي،فاطمه؛ احمدوند، محسن؛ بررسي تاثير دانش شهروندان در توسعه خدمات و محصولات آتش‌نشاني،اولين همايش ملي آتش‌نشاني و ايمني شهري، تهران، زمستان 1394.

9.     احمدوند، علي‌محمد؛ شاهچراغي، وحيد؛سنجقي، محمدابراهيم؛ فرتوک‌زاده، حميدرضا؛ الگوي کنترل راهبردي شبکه محور صنايع دفاعي جمهوري اسلامي ايران، فصل‌نامه علمي پژوهشي مطالعات دفاعي استراتژيک، تهران،زمستان 1394.

راهنمايي بيش از 100 پايان نامه در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري

1.     ترجمه کتاب " کار در سازمان‌ها" انتشارات جهان جام‌جم در سال1387

2.     ترجمه کتاب " مديريت بحران، پاسخ‌هاي اهل فن به چالش‌هاي روزانه"انتشارات جهان جام‌جم در سال 1388 (چاپ دوم-1393)

3.     ترجمه کتاب " تفکر سيستمي، کل‌گرايي خلاق براي مديران" انتشاراتدانشگاه ايوان‌کي در سال 1388 (چاپ دوم-1391) (چاپ سوم-1394)

4.     ترجمه کتاب " مديريت بحران سازماني عامل انساني " انتشارات جهان جام‌جم در سال 1388

5.     ترجمه کتاب " مديريت بحران در جهاني پيچيده" انتشاراتدانشگاه ايوان‌کي با همکاري مرکز پژوهش‌هاي مديريت بحران و دفاع غيرنظامي دانشگاه امام حسين(ع) در سال 1389 (چاپ دوم 1393)

6.      ترجمه کتاب " مديريت عملکرد " انتشارات دانشگاه ايوان‌کي درسال 1390

7.     ترجمه کتاب " مديريت دانش در امور پليسي " انتشارات دانشگاه ايوان‌کي در سال 1390

8.     ترجمه کتاب " مديريت عملکرد- راهبردها، مداخله‌‌ها، پيش‌ران‌ها "انتشارات دانشگاه ايوان‌کي در سال 1390 (چاپ دوم-1393)

9.     ترجمه کتاب " راهنماي گام به گام کسب دانش در عمل" انتشارات دانشگاه ايوان‌کي در سال 1391 ( چاپ دوم -1394)

10.  ترجمه کتاب " ايجاد وپياده‌سازي برنامه راهبردي خويش " انتشارات دانشگاه ايوان‌کي در سال 1393(چاپ دوم 1394)

11.  ترجمه کتاب " انقلاب درمديريت عملکرد " انتشارات دانشگاه ايوان‌کي در سال 1394

12.  ترجمه کتاب " برنامه‌ريزي راهبردي مبتني بر عوامل حياتي موفقيت و سناريوهاي آينده" انتشارات دانشگاه ايوان‌کي در سال 1394

1.     مدير نمونه دانشگاه امام حسين (ع) و دريافت لوح از دست مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) سال 78

2.     استاد نمونه پنج ساله دانشگاه امام حسين (ع) در گروه علوم انساني سال 81

3.     مدير نمونه دانشگاه امام حسين (ع) در سال80

4.     مدير نمونه در 20 نفر اول سپاه سال 80 براساس ارزشيابي سراسري سپاه

5.     مدرس نمونه سال 84 دانشگاه امام حسين(ع)

6.      مسئول تحقيقاتي نمونه (برترين‌ها) در سال‌هاي83 و 84 در ناجا

7.     ناظر نمونه تحقيقاتي در سال 84 درناجا

8.     استاد نمونه دانشگاه امام حسين (ع) در سال88

9.     مترجم شايسته تقدير کتاب تفکر سيستمي،کل گرايي خلاق براي مديران (يازدهمين دوره جايزه کتاب فصل پاييز1388) ازسوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

10.  مترجم شايسته تقدير کتاب تفکر سيستمي، کل گرايي خلاق براي مديران (کتاب سالشاخه مهندسي صنايع کشور 1390) از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

11.  کارآفرين برتر استان سمنان در سال 1390.