اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته سید عباس کاظمی

نام و نام خانوادگی: سید عباس کاظمی
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی: s.abbas.kazemi@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های مطالعاتی: رفتارسازمانی و منابع انسانی-مدیریت تکنولوژی
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

کارشناسي: مهندسي صنايع                                                     دانشگاه صنعتي شريف، تهران
کارشناسي ارشد:مهندسي صنايع                                               دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران
دکتري
: مديريت رفتار سازماني و منابع انساني                                  دانشگاه تربيت مدرس،تهران     

رديف

نوع فعاليت


محل

1


رييس مرکز اطلاع رساني


دانشگاه امام حسين (ع)

2


مسئول گروه مهندسي لجستيک مرکز پژوهشهاي لجستيکي


دانشگاه امام حسين (ع)


3مشاور تخصصي مرکز پژوهشهاي لجستيکي


دانشگاه امام حسين (ع)


4


عضو کميته علمي و سياستگزاري همايش روش تحقيق(1)


دانشگاه امام حسين (ع)


5


دبير کميته علمي و عضو کميته سياستگزاري همايش روش تحقيق (2)


 

دانشگاه امام حسين (ع)
 

رديف

عنوان مقاله

نوع نشريه

(يا علمي- کنفرانس پژوهشي يا SI)

وضعيت

نام نشريه /کنفرانش

سال

1

تاثيرمديريت دانش بر استراتژي هاي کوچک سازي (مطالعه موردي:شرکت داده پردازي برق و آب پويش پارس)

 

علمي و پژوهشي

 

چاپ شده

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

93

2

Provide an integrated framework for strategic management(BSC) and total quality management(Case study: sustainable development programs in Iran)

ISI

پذيرفته شده

Biosciences Biotechnology Research Asia

93

3

شاخص اعتبار بخشي با محوريت حاكميت باليني با رويكرد كارت امتيازي متوازن:مطالعه موردي بيمارستان خصوصي زنان صارم شهر تهران

علمي  پژوهشي

چاپ شده

فصلنامه مديريت ارتقاي سلامت

94

 

4

عوامل اقتصادي ,فرهنگي,اجتماعي,جغرافيايي وزيرساختي موثربرافزايش جمعيت کلان شهرها(مطالعه موردي:کلان شهرتهران)

علمي

پزوهشي

پذيرفته شده

اقتصاد و مديريت شهري

94

5

رابطه بين مديريت دانش و يادگيري سازماني درمعاونت توسعه مديريت و منابع وزارت اموراقتصاد ودارايي تهران

علمي و

پژوهشي

چاپ شده

 

92

6

بررسي جايگاه مهندسي معکوسي دراستراتژي دست يابي به فناوري موشک هاي کروز بااستفاده از روش تصميم گيري چندمعياره)

کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

چاپ  شده

 

93

7

بررسي تدوين استراتژي  براي يک هلدينگ نفتي بابهره گيري ازيک مدل اقتضايي

کنفرانس

 

چاپ شده

کنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهکارها

93

8

 

موفقيت درشرايط سخت رقابت بابهره گيري از استراتژي هاي اقيانوس آبي و ارغواني دريک هلدينگ نفتي

کنفرانس

چا پ شده

کنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهکارها

93

9

بررسي تدوين استراتژي براي يک هلدينگ نفتي بابهره گيري ازيک مدل اقتضايي

کنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهکارها

چاپ شده

 

93

10

تدوين استراتژي هاي کلان بانکي کشور

علمي پژوهشي

پذيرفته شده

نشريه مطالعات مديريت راهبردي دانشگاه شهيد بهشتي

93

11

رابطه بين فرهنگ سازماني ومديريت دانش درسازمان اموزش فني و حرفه اي استان قزوين

کنفرانس ملي مديريت دانش

چاپ شده

 

92

12

تاثير تجارب مديريت کيفيت (استاندارد 2008-9001ISOو مدل EFQM) برفرايند خلق دانش (مطالعه موردي :شرکت خودروسازي سايپا)

کنفرانس ملي مديريت دانش

چاپ شده

 

92

13

ارايه الگوي انتخاب راهبرد در حوزه دفاع از انقلاب اسلامي

علمي پژوهشي

چاپ شده

فصلنامه راهبرد دفاعي

92

14

بررسي رابطه ابعاد سرمايه اجتماعي با تعهد سازماني کارکنان يک صنعت کشتي سازي(مطالعه موردي)

همايش صنايع دفاعي

چاپ شده

هجدهمين همايش صنايع دفاعي

94

15

A Balanced Scorecard Approach to Determine Accreditation

Measures with Clinical Governance Orientation

A Case Study of Sarem Women’s Hospital

ISI

چاپ شده

American Journal of Management Vol. 16(1) 2016

2016

 


 

رديف دوره دانشگاه سال دانشجو استاد مشاور استاد راهنما عنوان
1 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي تابستان 93 مهدي شفيعي دکتر سجاد شکوهيار دکتر سيد عباس کاظمي ارايه چهارچوب تلفيقي مديريت استراتژيک و مديريت کيفيت فراگير (مطالعه موردي: برنامه هاي توسعه پايدار در ايران)
2 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي زمستان 93 معصومه عظيميان دکتر سجاد شکوهيار دکتر سيد عباس کاظمي تعيين شاخص هاي ارتباط بخشي با محوريت حاکميت باليني با رويکرد کارت ارزيابي متوازن (مطالعه موردي: بيمارستان خصوصي زنان صارم)
3 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي بهمن 92 کبري خسروي دکتر سيدعباس کاظمي دکتر سجاد شکوهيار مطالعه و بررسي وضعيت استقرار مديريت دانش در شهرداري تهران و ارايه پيشنهادات مناسب 
4 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي زمستان 92 مهسا چالي زاده دکتر سيامک برادران دکتر سيد عباس کاظمي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش (مطالعه موردي: سازمان آموزش فني و حرفه استان قزوين)
5 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي 93 عباس قرباني دکتر سجاد شکوهيار دکتر سيد عباس کاظمي تاثير تجارت مديريت کيفيت (استانداردISO 9001:2008) و مدل EFQM بر فرآيند خلق دانش ( مطالعه موردي: شرکت خودروسازي سايپا)
6 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي تابستان 93 موراشين زنده دل دکتر سيدعباس کاظمي دکتر سجاد شکوهيار بررسي ارتباط بين هوش سازماني و توانمندسازي شناختي کارکنان ( مطالعه موردي: اداره جهاد کشاورزي سطح شهر سنندج)
7 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي شهريور 93 زينب درخشنده دکتر سيدعباس کاظمي دکتر سيد حسين ايرانمنش اعتبار سنجي مشتريان بانک بر اساس سيستم استنتاجي مورد-مبنا و مقايسه آن با شبکه هاي مبتني بر شبکه هاي عصبي ( مطالعه موردي بانک ملت استان تهران)
8 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي شهريور 93 زهره سيدي عطاءالله طالعي زاده دکتر سيدعباس کاظمي عوامل موثر در ادغام سازمانهاي بزرگ ( مطالعه موردي: وزارت صنعت، معدن و تجارت
9 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي 93 حامد فرجي دکتر سجاد شکوهيار دکتر سيدعباس کاظمي عوامل کليدي سيستم هاي مديريت دانش در مديريت سيستم هاي پتروشيمي به روش EPC
10 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي 93 حميدرضا عيوقي دکتر سيدعباس کاظمي دکتر سيامک برادران بررسي جايگاه مهندسي معکوس در استراتژي دستيابي به فناوري موشک هاي کروز با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره
11 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي 92 حسن کاوياني دکترسجاد شکوهيار دکتر سيدعباس کاظمي شناسايي عوامل موثر بر تفکر راهبردي (مطالعه موردي: شرکت پتروشيمي غدير)
12 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي زمستان 92 نفيسه جوادي دکتر سيدعباس کاظمي دکتر سيد حسين ايرانمنش تدوين برنامه فرهنگي-اجتماعي مناسب بانوان با استفاده از روش تحليل متقارن (مطالعه موردي: سراي محلات منطقه 2 شهرداري تهران)
13 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي زمستان 93 ساره رياضت - دکتر سيدعباس کاظمي رابطه بين يادگيري سازماني با توانمندسازي دبيران آموزش و پرورش گلپايگان
14 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي 93 حسين ذوالفقاري دکتر سجاد شکوهيار دکتر سيدعباس کاظمي تدوين استراتژي هاي کلان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس چشم انداز 1404
15 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي زمستان 93 جواد حصاري نژاد دکتر سيد موسي پور موسوي دکتر سيدعباس کاظمي عوامل موثر بر افزايش جمعيت کلان شهر ها (مطالعه موردي: کلان شهر تهران)
16 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي تابستان 94 سحر آنتيک چي دکتر سيامک برادران دکتر سيدعباس کاظمي بررسي تاثير مديريت دانش بر استراتژي هاي کوچک سازي شرکت داده پردازي برق و آب پويش پارس
17 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي تابستان 93 محسن غفوري دکتر سيدعباس کاظمي دکتر مرتضي فرجي سنجش تفکر استراتژيک در مديران سايت هاي خبري بر اساس مدل جين ليدکا
18 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي تابستان 93 مهرداد سماکوش دکتر مرتضي فرجي دکتر سيدعباس کاظمي بررسي رابطه بين ابعاد کيفيت زندگي کاري و تعلق خاطر کاري کارکنان ( مطالعه موردي: شرکت مپنا)
19 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي زمستان 92 سمانه سليمي بازنشيني دکتر سيامک برادران دکتر سيدعباس کاظمي رابطه بين مديريت دانش و يادگيري سازماني( مطالعه موردي: معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد ودارايي)
20 دکتري مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت زمستان 94 سيد محمد مهدي کاظمي دکتر سيدعباس کاظمي / دکتر مهدي حيدري دکتر ابراهيم تيموري برنامه ريزي توليد و موجودي مواد زوال پذير در زنجيره تامين با در نظر گرفتن جايگزيني
21 دکتر مهندسي صنايع دانشگاه امام حسين (ع) 92 محمدرضا نواب اصفهاني دکتر سيدعباس کاظمي دکتر علي محمد احمدوند / دکترسيد ضياءالدين قاضي زاده فرد الگوي انتخاب راهبردهاي دفاع از انقلاب اسلامي 
22 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي پاييز 94 ريحانه برارنيا دکتر محمدرضا دارايي دکتر سيدعباس کاظمي بررسي رابطه ابعاد سرمايه اجتماعي با تعهد سازماني کارکنان سازمان صنايع دريايي ايران
23 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي بهار 93 پريسا فقيهي دکتر سيامک برادران دکتر سيدعباس کاظمي بررسي رابطه بين هوش سازماني و مديريت دانش سازماني 
24 کارشناسي ارشد مديريت اجرايي آزاد اسلامي تابستان 94 فريبا تکسيبي دکتر سيامک برادران دکتر سيدعباس کاظمي رابطه ميان باورهاي معرفت شناسي و سبک هاي يادگيري ( مطالعه موردي: پرديس علوم تحقيقات دماوند)

رديف سال انتشار شابک انتشارات نويسنده عنوان
1 1395 978-600-7830-07-9 دانشگاه ايوانکي دکتر سيد عباس کاظمي مديريت فناوري