اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته سید عبدالرضا حسینی

نام و نام خانوادگی: سید عبدالرضا حسینی
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی: hoseiny39@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: پنج شنبه
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های مطالعاتی: مدیریت منابع انسانی،سازماندهی ورهبری،رفتار سازمانی، مدیریت و بهره وری
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

کارشناسي: مديريت                                                          اهواز - داشگاه شهيد چمران

کارشناسي ارشد:مديريت بازرگاني                                        تهران - دانشگاه تربيت مدرس

دکترا: مديريت گرايش رفتار و مديريت منابع انساني              تهران - دانشگاه تربيت مدرس

- مدير گروه نگهداري، جبران خدمت دانشگاه جامع امام حسين(عليه السلام).
- مدير گروه مديريت دولتي دانشگاه جامع امام حسين(عليه السلام).
- معاون فرهنگي دانشگاه ايوانکي به مدت يک سال
- مدير گروه صنايع دانشگاه ايوانکي به مدت دو سال
 - مدير گروه حسابداري و مديريت دانشگاه ايوانکي.
- جانشين حسابداري کل منطقه 3 کربلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از بهمن 1364 تا بهمن 1366.
- همکاري با تشکيلات و روش هاي دفتر طرح و برنامه منطقه 3 کربلا سپاه 1363 تا 1364


CONSIDERING THE AMOUNT OFCRISIS MANAGERS' INNOVATION AND RESILIENCE OF TEHRAN CITY InternationalJournal of Current Life Sciences - Vol.4, Issue, 9, September, 2014 ISI ، THOMSON REUTERS.

ASSESS THE DETERMINANTS OF STAFF BURNOUT: A CASE STUDY OF EYVANEKEYNONPROFIT UNIVERSITY , INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES - Vol. 4,Issue, 12, December, 2014.  ISI ، THOMSON REUTERS.

 تاليف مقالات علمي-پژوهشي و ISI:
ارزيابي سيستم نگهداري كاركنان ناجا از نظر كاركنان و فرماندهان/ نشريه علمي- پژوهشي دانش انتظامي، شماره 3و4، زمستان 1387.
طراحي و تبيين الگوي مناسب تصميم گيري مديران عالي/ نشريه علمي- پژوهشي مدرس علوم انساني، شماره1، بهار 1387.
بسيج دهها ميليوني و طرح تحقق آن/ فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات راهبردي بسيج ، شماره 54، بهار 1391.
مقايسه تطبيقي مدل هاي بهره وري سرمايه انساني/ نشريه علمي- پژوهشي مهندسي حمل و نقل ، شماره 9، پاييز 1390.
بررسي مشکلات و چالش‌هاي بازنشستگي با رويکرد نگهداشت سرمايه‌ي انساني/ نشريه علمي- پژوهشي پژوهش هاي مديريت منابع انساني، 1392.
الگوي صدور دستور در نامه 48 امام علي(ع)/ نشريه علمي- پژوهشي مديريت اسلامي ، 1392.
-  نقش رسانه‌هاي جهاني در سياست خارجي آمريکا پس از واقعه 11 سپتامبر/ فصلنامه علمي- پژوهشي سياست دفاعي، شماره 87/ تابستان 1393.
بررسي جايگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتي/ نشريه علمي - پژوهشي پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي/ 1393.
رابطه استفاده از فنون مديريت ريسک با عملکرد شرکت هاي فعال صنايع/ نشريه علمي- پژوهشي پژوهش هاي تجربي حسابداري/ 1393.
 علمي ترويجي و مروري:
بررسي ميزان تعهد سازماني پايوران سازمان پدافند غير عامل كشور/ نشريه توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني، 1390.
جامعه پذيري سازماني و اثر بخشي آن/ نشريه علوم انساني مديريت(5)، 1385.
آمادگي مديران، عامل موثر در تعيين سبك تصميم گيري/ نشريه مصباح ، 1377.
بررسي رابطه تأمين نيازها با رضايت شغلي كاركنان يكي از يگانهاي تابع سپاه پاسداران انقلاب اسلامي / نشريه علوم انساني مديريت(6)، 1387.

راهنمايي و مشاوره بيش از 100 عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتري.


تاليف کتاب مجموعه اشعار "در آرزوي تو"، انتشارات جهان جام جم 1385.
تاليف کتاب تخصصي "مديريت بحران و ايمني در صنايع" انتشارات جهان جام جم، 1393 (اين کتاب منبع اصلي درسي مديريت ايمني در بحران رشته صنايع و ايمني مي باشد) .(چاپ دوم).


-  استاد نمونه دانشگاه امام حسين(ع) در سال 84 و 85