گروه صنايع اطلاعات گروه معرفی کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی: احمدرضا احمدوند
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی: ahmadvand_ahmadreza@yahoo.com
روزهای حضور در دانشگاه: یکشنبه لغایت پنج شنبه
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: