معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته احمد ایزدی یزدان آباد

نام و نام خانوادگی: احمد ایزدی یزدان آبادی
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

کارشناسي:علوم تربيتي-گرايش مديريت                دانشگاه اصفهان
کارشناسي ارشد:مديريت آموزشي                     دانشگاه تهران
دکتري:مديريت آموزشي                              دانشگاه تربيت معلم

مقالات علمي و پژوهشي
رديف
عنوان
نشريه
تاريخ
1
تحليل ساختار سازماني دانشگاه تربيت معلم
پژوهش و برنامه  ريزي آموزش عالي
1385
2
بررسي تطبيقي آراي انديشمندان ايراني-اسلامي
خردنامه صدرا
1385
3
ضرورت سنجي آموزش و توسعه علمي مهارت هاي کارآفريني
علوم تربيتي دانشگاه اهواز
1389
4
ساخت و اعتباريابي مقياس سنجش بلوغ کارکنان
روانشناسي نظامي
1388







مقالات علمي و ترويجي

رديف
عنوان
نشريه
تاريخ
1
تحليل روانشناختي شخصيت کارآمد
مطالعات مديريت
1386
2
آيا استانداردسازي رفتار باعث کاهش تعارض مي شود؟
رهيافت آموزش ناجا
1386
3
تحليل و نقد رويکرد نظارت مستقيم و ارائه راهکارهايي براي بهينه سازي ان
نظارت و بازرسي
1388
4
تحليل بر ماهيت و ويژگي هاي دانشگاه به عنوان يک سازمان پيچيده
رهيافت اموزش
1389
5
طراحي و تدوين استانداردهاي عملکرد در فراين ياددهي-يادگيري
تعليم و تربيت اسلامي
1389
6
شرايط و زير ساخت هاي لازم براي تربيت شهروند الکترونيک
تعليم و تربيت اسلامي
1389


مديريت تعارض-دانشگاه امام حسين 13798
لجستيک عمليات-مرکز تدوين متون1386
روش هاي برآورد(پيش بيني)-مرکز تدوين متون187
مديريت لجستيک-مرکز تدوين متون1386
روش هاي نظارت و بازرسي-مرکز تدوين متون1386
يادگيري رهبري آموزش عالي-مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي 1380

انتخاب کتاب مديريت تعارض به عنوان يکي از کتاب هاي نمونه سال-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - جهاد دانشگاهي 1379