اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته حسن جهان شاهی

نام و نام خانوادگی: حسن جهانشاهی
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: منطق فازی - مدیریت کنترل پرژه - مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
توضیحات:
     

کارشناسي:مهندس مکانيک -گرايش ساخت و توليد              دانشگاه تبريز
کارشناسي ارشد:مهندسي مکانيک-گرايش ساخت و توليد         دانشگاه ولونگانگ- استراليا
دکتري:مهندسي صنايع-گرايش توليد صنعتي                    دانشگاه سويينبرن -استراليا


Jahanshahi H., BFarhadzare, H. Fotohi, AGolpor  and M Mokhtari “A New Algorithm for ERPSystem Selection Based On Fuzzy Dematel Approach” int. Journal Advances inEnvironmental Biology, no 7 (9), 2013

 

Jahanshahi H., BFarhadzare, H. Fotohi, AGolpor  and M Mokhtari, “Solving Analytical NetworkBased Problems with Fuzzy Heuristic Method” European Journal of ScientificResearch, Accepted for Publication in 2013


جهانشاهي حسن، حسن احمدي عقيده مند و کاظم حکمت" ارائه الگوي ارزشابي استقرار RCM در سازمان"، سومين همايش مليمهندسي صنايع و سيستم، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، 1390

 

جهانشاهي حسن، سيد ضياء الدين قاضي زاده فرد وسيد مهدي علويان، "طراحي سيستم استنتاج فازي سوگينو جهت تخمين تبخير و تعرقگياه مرجع روزانه" ، کنگره ملي مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات، مشهدايران، 1391

 

جهانشاهي حسن، سيد ضياء الدين قاضي زاده فرد وسيد مهدي علويان، " شبيه سازي دستگاه لايسيمتري به وسيله سيستم هوش مصنوعي(منطق فازي و شبکه هاي عصبي)، کنگره ملي مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطاعات،مشهد، ايران، 1391

 

جهانشاهي حسن، مسعود احمدي و حسينعلي حسنپور"تحليل عوامل موثر در ميزان آمادگي دانشگاه ها براي پياده سازي موفقمديريت دانش"، ارسالي به مجله علمي – ترويجي رشد فناوري (ويرايش نهايي)، مرکزرشد دانشگاه تهران، 1391

 

آرمان مهر مسلم، جهانشاهي حسن، سيد ضياء الدينقاضي زاده فرد، امير تربتي، محمد رحيمي پور، "شناسايي و تحليل عوامل حياتيموفقيت حوزه آموزش در مراکز آموزش عالي با استفاده از نگاشتهاي ادراکي فازي"، فصل نامه علمي – پژوهشي " راهبردهاي آموزش" دوره پنجم، شماره 4،زمستان 1391

 

اماني حسين، احمد نورنگ، حسن جهانشاهي"توسعه مدل انتخاب تامين کنندگان با استفاده از تکنيک تصميم گيري چند معيارهفازي با فرض وابستگي معيارها" مجله علمي – ترويجي مديريت زنجيره تامين، شماره41، پاييز 1392

رديف
موضوع
مقطع
مسئوليت
دانشجو
1 برنامه ريزي پروژه هاي IT با زمانها و منابع محدود فازي با استفاده از الگوريتم ژنتيک
کارشناسي ارشد
استاد راهنما
کفايتمند غيور
2 کاربرد روش نگاشت هاي ادراکي فازي در سيستم پرداخت از طريق موبايل
کارشناسي ارشد
استاد راهنما
عباس تقي زادگان
3 ارائه مدل رياضي ريسکهاي برون سپاري پروژه هاي تحقيق و توسعه با رويکرد فازي
کارشناسي ارشد
استاد راهنما
رجبي مسرور
4 طراحي يک کنترلر فازي براي اصلاح الگوي مصرف آب در آبياري فضاي
کارشناسي ارشد
استاد راهنما
سيد مهدي علويان
5 ارائه الگوي سنجش ميزان آمادگي سازمان براي پياده سازي موفق مديريت دانش
کارشناسي ارشد
استاد راهنما
مسعود احمدي قواقي