اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته سید رسول حسینی بهارانچی

نام و نام خانوادگی: سید رسول حسینی بهارانچی
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی: srhb.1342@yahoo.com
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: سیستمهای اطلاعاتی -مدیریت پروژه
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوانکی
     

کارشناسي:  مهندسي صنايع - توليد صنعتي
کارشناسي ارشد :مهندسي صنايع- صنايع
دکتري:     مهندسي صنايع-سيستم

 
فعاليت­هاي علمي

1.    دبير کميته اجرايي سومين همايش مهندسي صنايع،دانشگاه علم و صنعت، سال 74.

2.   دبير کميته اجرايي دومين همايش علمي بهره وري،دانشگاه امام حسين(ع)، سال 75.

3.   دبير کميته اجرايي پنجمين همايش مهندسي صنايع،دانشگاه امام حسين(ع)، سال 75.

4.   دبير کميته اجرايي اولين همايش ترابري،دانشگاه امام حسين(ع)، سال 79.

5.   عضو کميته علمي کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع دانشگاه امير کبير سال 83.

6.   عضو کميته علمي دومين همايش تخصصي مهندسي صنايع،دانشگاه امام حسين(ع) سال 83.

7.   دبير کميته اجرايي پنجمين کنفرانس بين المللي سيستم هاي فازي، دانشگاه امام حسين(ع) سال 83.

8.  عضو کميته علمي سومين همايش تخصصي مهندسي صنايع،دانشگاه امام حسين (ع) سال84.

9.   عضو انجمن مهندسي صنايع، از سال 84 تاکنون.

10.  عضو انجمن مهندسي نت، از سال 85 تاکنون.

11.  عضو کميته آموزش گروه مهندسي صنايع، دانشگاه امام حسين(ع) سال 83 تا کنون.

12.  عضو کميته پژوهش گروه مهندسي صنايع، دانشگاه امام حسين(ع) سال 85 تا کنون.

13. جانشين دبيرهمايش تجربه نگاري، تجربه کاوي و مديريت دانش، دانشگاه امام حسين (ع) سال91.

14. مسئول دوره وکارشناس عالي گرايش نگهداري گروه مهندسي صنايع، دانشگاه امام حسين(ع)، سال 85 تا87.

15. عضو کميته علمي وهيات داوران کنفرانس بين­الملليمديريت پروژه، سال 90 تا کنون.

16.  راه­اندازي دفترمديريت دانش و تجربه ­نگاري در مرکز تحقيقات دانشگاه امام حسين(ع)، سال 85 تا 90.

17. اجراي مهندسي ارزش و مديريت ريسک در پروژه ­هاي توليدي وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال 85 الي 90.

18. عضو کميته علمي وهيات داوران همايش مديريت دانش و پليس دانش محور، سال 91.

19.  عضو هيات تحريريه نشريه دانش فني و اجرايي قرب کربلا، سال­هاي 90 و 91.

20.  مسئول دوره کارشناسي ارشد مديريت پروژه گروه مهندسي صنايع، دانشگاه امام حسين(ع)، سال 91 تاکنون.

21.  عضو هيات داوران فصلنامه علمي و ترويجي مديريت زنجيره تامين، سال­هاي 90 تا کنون.

22. همکاري در راه­اندازي اتاق فکر و ايجاد هسته ­هاي تفکر در مرکز مطالعات و پژوهش­هاي لجستيک سال 92 تاکنون ادامه دارد.

ارايه مقالات در کنفرانس هاي داخلي وخارجي

1.    الگوريتم ژنيتيک و کاربرد آن در طراحي استقرارماشين آلات در يک واحد صنعتي،" سومين همايش مهندسي، دانشگاه علم و صنعت، 1374".

2.   بررسي هزينه هاي موجودي به روش EOQ و  JIT،" اولين همايش سراسري علمي- کاربردي نگهداري اقلام، دانشگاهامام حسين(ع)، 1378".

3.   يک الگوريتم کارا در سيستم توليد بموقع به منظوردستيابي به زمانبندي مطلوب،" همايش تخصصي مهندسي صنايع، دانشگاه امام حسين(ع)،1382".

4.   بررسي و تبيين ابعاد يکپارچه سازي نگهداري وتعمييرات در سيستم هاي آماد پشتيباني، "همايش تخصصي مهندسي  صنايع، دانشگاه امام حسين(ع)،1383".

5.    توسعه روشي جهت تقريب ذوذنقه­اي اعدادفازي،" پنجمين کنفرانس بين المللي سيستم هاي فازي، دانشگاه امام حسين(ع)،هتل المپيک، 1383".

6.   مديريت بودجه بندي و برآورد هزينه هاي پروژه،"چهارمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، دانشکاه تربيت مدرس، 1385".

7.مدل تصميم گيري رتبه بندي چند شاخصه اي در مسيله ارزيابي و انتخابات تامين کنندگان" همايش تخصصي مهندسي صنايع، دانشگاه امام حسين(ع)، 1378".


"Design a Routing–AllocationModel for Relief Transportation of the Earthquake Wounded" InternationalConference on Computer, Electrical and Systems, Sciences and Engineering.Singapore, December,2010

 

" Analysis of the IncidentsRelated to Drilling in Urban Tunnels Using FMEA Method" InternationalConference on Environmental Engineering and Technology Netherlands, Amsterdam,July, 2011

 

"Investigating Relationship Between Product Features and Supply Chain Integration"InternationalConference on Mechanical and Industrial Engineering Singapore,September, 2011


"Design a Dynamic Model of theTrade off Between Safety and Productivity in Critical EngineeringSystems",International Conference on Mechanical and IndustrialEngineering, MalaysiaPenang ,February 2012

 

"Genetic AlgorithmsOptimization for the Machine layout Problem", International Conference onIndustrial Electronics and Systems Engineering, Japan, Tokyo, May 2012

 

"The Supplier Selection andPerformance Evaluation with Combined Methodology with Used Fuzzy Systems".International Conference on Computer, Electrical and Systems SciencesEngineering,Switzerland, Zurich, January 2013

 

"The Perceptions ofEntrepreneurs on the Strategic Role of Human Resource Management UsingSPSS". International Conference on Human and Computer Engineering, Spain,Madrid, March 2013

 

"Monitoring Vendors PerformanceUsing AHP Joint Whit Traceable Control Charts" International Conference onComputer, Electrical and Systems Sciences Engineering, Turkey, Istanbul,June2013

 

"Evaluation of NecessaryInfrastructure to Launch High Speed Railways System and its Impact on Economicand Social Development of the Country", International Conference onIndustrial

 

Management Engineering, Japan,Tokyo, May 2014.

پايان نامه(استاد راهنما)

1.       شش سيگما

2.      مديريت و کنترل پروژه ساخت مجتمع مسکوني 55 واحديهشتگرد

3.      اجرا و پياده سازي مديريت کيفيت 2000-9001 ISO   در شرکت فني و مهندسي شانلي يول

4.      مديريت پروژه با استفاده از روش EVM

5.      آناليز تاثيرات و حالات شکست در حفره تونل هاي شهري (FMEA) مطالعه ورودي تونل اميرکبير

6.      اصول و مباني استاندارد سازي ايستگاه هاي کنترل کيفي کارخانجات توليد لوازم خانگي

7.      ارايه يک سيستم نرم افزاري  حوزه تدارکات پيمان در نظام مديريت پروژه براساسPMBOK

8.     ارايه الگوي مناسب مديريت دانش در اجراي  بخش سيويل پالايشگاه گازي

9.      بررسي زير ساخت­هايلازم به منظور راه اندازي سيستم قطار سريع السير و تاثير آن بر توسعه اقتصادي اجتماعي کشور و مقايسه آن با سيستم قطارهاي معمولي

10.     طراحي فرايندهاي گام به گام استقرار استانداردمديريت کيفيت AS9100 درسازمان هاي هوايي پروژه محور بر طبق استاندارد (PMBOK)(مشاور)

11.     طراحي و ارايه نقشه راه  و پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور بر اساس مدل پايه هاي ساختمان دانش

12.    بررسي رابطه توانمد سازها با فرآيندهاي مديريت دانش در ستاد معاونت مهندسي و پدافند غير عامل سپاه

13.   اريه الگوي موفقيت مديريت دانش در سازمان پروژهمحور بر اساس نظريه داده بنياد (GT)

14.   ارايه الگوي کنترل کيفيت براي توليد آنتن پروژه را دار کاوش در سازمان پژوهشي باقرالعلوم(ع)

15.    طراحي و ارايه الگويي براي توزيع مواد غذايي در بحران طبيعي زلزله (مطالعه موردي شهر قم)

16.    طراحي نقشه راه پياده سازي  مديريت دانش در گروه تخصصي سپانير

17.   ارايه الگوي ارزيابي ميزان تاثير آموزش­هاي عرضي تخصصي در عملکرد شغلي کارکنان آماد و پشتيباني سپاه.

18.   ارايه الگوي مبتني بر هزينه ساخت محصولات صنعتي با رويکرد نظام استاندارد پروژه PMBOK

 

تاليفات کتاب

1.       برنامه ريزي سفارش و کنترل توليد و موجودي­ها

2.      مديريت و کنترل پروژه فازي

3.      آزمايشگاه مهندسي فاکتور هاي انساني

4.      آزمايشکاه اندازه گيري دقيق(مترولوژي)

5.      درس و کنکور کنترل توليد و موجودي

6.      درس و کنکور تحقيق در عمليات

7.      درس و کنکور طرح ريزي واحد هاي صنعتي

8.     درس و کنکور احتمال و آمار مهندسي

9.      مهندسي ايمني و آزمايشگاه

10.     اصول بهداشت محيط کار

11.     مديريت ايمني

12.    قوانين و روابط کار

13.   عوامل فيزيکي و شيميايي زيان آور محيط کار

14.   حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز

15.   برنامه­ريزي و کنترل پروژه (در دست تاليف)

16.    کنترل کيفيت آماري (در دست تاليف)


تدوين جزوات درسي

1.    تدوين جزوه تصادفات رانندگي و راه­هاي پيشگيري ازآن

2.   تدوين چزوه پشتيباني خدمات رزم

3.   تدوين جزوه برنامه ريزي سفارش و کنترل موجودي(رشته نگهداري و حمل و نقل)

4.   تدوين جزوه برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديهاي(1)

5.   تدوين جزوه کنترل کيفيت آماري

6.   تدوين جزوه تحقيق در عمليات (1) و(2)

7.   تدوين جزوه سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پروژه (PMIS)

8.  تدوين جزوه مديريت کيفيت و بهره وري

9.   تدوين جزوه اصول و مقررات پيمان

10.  تدوين جزوه مديريت و کنترل پروژه

11.  استانداردهاي مديريت پروژه (PMS)