اطلاعات گروه دستاوردهای علمی و پژوهشی کتابهای چاپ شده

     
 
رديف
عنوان
مولف
تاريخ انتشار
1.   
مهندسي فاکتور هاي انساني
علي ابولفضلي
اسفند 86
2.   
مديريت ايمني
سيدرسول حسيني بهارانچي
اسفند 86
3.   
قوانين و روابط کار
سيدرسول حسيني بهارانچي
اسفند 86
4.   
مهندسي ايمني و از
سيدرسول حسيني بهارانچي
مهر 86
5.   
اصول بهداشت محيط کار
سيدرسول حسيني بهارانچي
اسفند 86
6.   
مديرت بحران
رضا عليخاني  کوشکک
خرداد 87
7.   
عوامل فيزيکي و شيميايي زيان آور محيط کار
سيدرسول حسيني بهارانچي-حسن حريري
اسفند87
8.   
حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز
سيدرسول حسيني بهارانچي-حسن حريري
ارديبهشت88
9.   
طرح ريزي واحدهاي صنعتي
عبدالرسول انتظاري
فروردين 88
10.   
TQMEXرويکرد مديريت کفيت جامع با
رضا عليخاني کوشکک
مهر 88
11.   
TQMEXرويکرد مديريت کفيت جامع با
رضا عليخاني کوشکک
ابان89
12.   
TQMEXرويکرد مديريت کفيت جامع با
رضا عليخاني کوشکک
اذر90
13.   
اصول حسابداري و هزينه بابي در موسسات اقتصادي
محمد خدابخشي
دي 88
14.   
طرح ريزي واحدهاي صنعتي
عبدالرسول انتظاري
اذر 88
15.   
طرح ريزي واحدهاي صنعتي
عبدالرسول انتظاري
اذر89
16.   
طرح ريزي واحدهاي صنعتي
عبدالرسول انتظاري
مهر90
17.   
طرح ريزي واحدهاي صنعتي
عبدالرسول انتظاري
ابان91
18.   
مديريت دانش در امور پليسي(ترجمه)
علي محمد احمدوند-غلام  چاپلقيان
اذر 90
19.   
مديريت بحران در جهاني پيچيده(ترجمه)
علي محمد احمدوند-رضا مراد  صحرايي
اذر 90
20.   
مديريت عملکرد:راهبردها،مداخله ها و پيش ران ها (ترجمه)
علي محمد احمدوند-غلام چاپلقيان
اسفند90
21.   
مديريت بحران و ايمني صنايع
سيد محمد حامد حسيني –سيد عبدالرضا حسيني
ابان 93
22.   
مديريت عملکرد(راهبردها، مداخله ها و پيش ران ها)
علي محمد احمدوند، غلام چاپلقيان
ارديبهشت 94
23.   
مديريت بحران سازماني(عامل انساني)
علي محمد احمدوند، رضا مراد صحرايي، حسين دهقاني پوده
بهمن 93