اطلاعات گروه اساتید برجسته و مدعو محمدرضا ملکی

نام و نام خانوادگی: محمد رضا ملکی
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی: reza.maleki@shahed.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: تحقیق در عملیات-کنترل کیفیت آماری-تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
توضیحات:
     

كارشناسي: مهندسي صنايع- تکنولوژي صنعتي  دانشگاه صنعتي اصفهان

كارشناسيارشد: مهندسي صنايع- صنايع        دانشگاه شاهد تهران

دکتري: مهندسي صنايع                             دانشگاه شاهد تهران

توانايي­هاي تدريس

1.      تحقيق درعمليات 1

2.      تحقيق درعمليات 2

3.      احتمالمهندسي

4.      آمار مهندسي

5.      کنترل کيفيتآماري

6.      اقتصادمهندسي

7.      اقتصاد کلان

8.      اقتصاد مهندسيپيشرفته (ارشد)

9.      روش‌هايآماري پيشرفته (ارشد)

10.  مديريت کيفيتو بهره‌وري (ارشد)

11.  تصميم‌گيريبا معيارهاي چندگانه (ارشد)

12.  برنامه‌ريزي متغيرهايعدد صحيح (ارشد)

13.  تئوري مجموعه‌هايفازي

14.  تئوري صف

------------------------------------------------------------------------------

8- توانمندي هاي نرمافزاري:

1-     نرم افزارهاي (Word, Exell, Powerpoint) از مجموعه Microsoft Office

2-    نرم افزارMatlab

3-    نرم افزار Minitab

4-    نرم افزار Gams  

5-    نرم افزار Lingo

6-     نرم افزار Expert Choice

7-    نرم­افزار Lisrel

سوابق علمي و پژوهشي:

رديف

عنوان

محل انتشار/ارائه

1

On the Effect of Measurement Error with Linearly Increasing-type Variance on Simultaneous Monitoring of Process Mean and Variability

Quality and Reliability Engineering International (ISI Index)

2

Step Change Point Estimation in the Multivariate-attribute Process Variability Using Artificial Neural Networks and Maximum Likelihood Estimation

Journal of Industrial Engineering International (JIEI)

3

A new neural network-based control scheme for fault detection and fault diagnosis in fuzzy multivariate multinomial data

International Journal of Applied Decision Sciences (Scopus Index)

4

Simultaneous monitoring of multivariate-attribute process mean and variability using artificial neural networks

Journal of Quality Engineering and Production Optimization

5

Multi-objective Markov Based Economic- statistical Design of EWMA Control Chart Using NSGA-II and MOGA algorithms

International Journal of Multicriteria Decision Making (Scopus Index)

6

پايش تغييرپذيري فرآيندهاي چند مشخصه وصفي و متغير با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

مجله علمي پژوهشي مديريت توليد و عمليات

7

توسعه دو روش ترکيبي مبتني بر تحليل تمايز براي پايش عرضه مواد مخدر در ايران

مجله علمي ترويجي توسعه سازماني پليس

8

طراحي يک شبکه عصبي مصنوعي براي کشف تغيير، تشخيص عامل انحراف و تعيين اندازه شيفت به طور همزمان در بردار ميانگين فرآيندهاي چند مشخصه وصفي- متغير

مجله علمي پژوهشي پژوهش­هاي مهندسي صنايع در سيستم­هاي توليد

9

بررسي ارتباط مديريت کيفيت جامع و فناوري اطلاعات با استفاده از تکنيک‌هاي تجزيه و تحليل همبستگي و رگرسيون در مراکز خدماتي ايران

مجله علمي پژوهشي مدل سازي در مهندسي

10

Simultaneous monitoring of multivariate process mean and variability in the presence of measurement error with linearly increasing variance under additive covariate model

International Journal of Engineering

 

11

Online Monitoring and Fault Diagnosis of Multivariate-attribute Process Mean Using Neural Networks and Discriminant Analysis Technique

International Journal of Engineering

 

12

Effect of Measurement Error on Joint Monitoring of Process Mean and Variability Under Ranked Set Sampling

Quality and Reliability Engineering International (ISI Index)

13

Joint monitoring of process location and dispersion based on CUSUM procedure and likelihood ratio test in the presence of measurement error

Quality and Reliability Engineering International (ISI Index)

14

The Effect of Measurement Error on Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Processes

Communications in Statistics - Simulation and Computation

(ISI Index)

15

Estimating the Time of a Step Change in the Multivariate-attribute Process Mean using ANN and MLE

International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies (IJDATS)

16

تخمين نقطه تغيير در ماتريس کوواريانس فرآيند نرمال چند متغيره با استفاده از شبکه عصبي

نشريه بين‌المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد

17

مدل سازي و شبيه سازي ديناميک عملکرد پمپ گريز از مرکز با متدلوژي پويايي شناسي سيستم

مجله علمي پژوهشي مدل سازي در مهندسي

18

ارائه روش‌هايي براي پايش شبکه‏هاي اجتماعي در فاز 2

دوازدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع

19

Monitoring Multivariate-Attribute Processes Using Artificial Neural Network

CIE 42 conference- South Africa

20

Monitoring Variability of Multivariate-attribute Processes Using EWMA Control Charts Based on NORTA Inverse Technique

CPIE 3 conference- India

21

طراحي اقتصادي- آماري چند هدفه نمودار کنترل ميانگين متحرک موزون نمايي بر اساس تابع زيان تاگوچي و رويکرد زنجيره مارکوف با استفاده از الگوريتم ژنتيک چند هدفه

ششمين کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

22

پايش همزمان بردار ميانگين و ماتريس کوواريانس فرآيندهاي چند مشخصه وصفي- متغير با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

دهمين کنفرانس بين­المللي مهندسي صنايع

23

کنترل قاچاق مواد مخدر در ايران با استفاده از دو روش مبتني بر تابع تحليل تمايز

اولين کنفرانس ملي پليس، مديريت کيفيت و تعالي سازماني