اطلاعات گروه اساتید برجسته و مدعو احمد گائینی

نام و نام خانوادگی: احمد گائینی
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: پنج شنبه
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: آمار
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

کارشناسي: رياضي                      دانشگاه خوارزمي
کارشناسي ارشد: آمار کاربردي      دانشگاه تربيت مدرس
دکتري: رياضي کاربردي             دانشگاه امام حسين (ع)

مسئوليت

مدت

مدير گروه رياضي دانشگاه امام حسين(ع)

5سال

مدير برنامه ريزي دانشگاه امام حسين(ع)

4سال

معاون آموزشي دانشکده علوم دانشگاه امام حسين (ع)

2سال

مسئول مرکز تحقيقات آموزش ناجا

3سال

مسئول دوره آمار موسسه پارسه

6سال

مسئول دوره صنايع موسسه پارسه

3سال