کاردانی کاردان فنی صنایع-ایمنی صنعتی برنامه ترمیک

     
 

برنامه ترميک کارداني صنايع(ايمني صنعتي75 واحد) ورودي 94

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پيشنياز

همنياز

نظري

عملي

ترم اول(19 واحد)

 

 

ادبيات فارسي

3

1001

3

-

-

-

زبان عمومي

3

1002

3

-

-

-

رياضي عمومي

3

1007

3

-

-

 

فيزيک عمومي

3

1025

3

-

-

 

شيمي عمومي

2

1017

2

-

-

-

دانش خانواده و جمعيت

2

 

2

-

-

-

انديشه اسلامي1

2

1004

2

-

-

-

کارگاه عمومي جوش

1

4009

-

1

-

-

ترم دوم(19واحد)

 

تربيت بدني

1

1006

-

1

-

-

کارگاه مکانيک و ماشينهاي حرارتي

1

4010

-

1

-

-

مهندسي ايمني

3

4020

3

-

-

4008

استاتيک و مقاومت مصالح

2

4013

2

-

1025و1007

-

آمارواحتمال                                     

3

1013

3

-

1007

-

اخلاق اسلامي

2

1003

2

-

-

-

آزمايشگاه فيزيک

1

1012

-

1

-

1025

آزمايشگاه شيمي

1

1018

-

1

-

1017

کارگاه ماشين افزار

1

4008

-

1

-

-

نقشه کشي صنعتي

2

4006

1

1

-

-

اصول بهداشت

2

4014

2

-

-

-

ترم سوم(20واحد)

برنامه نويسي کامپيوتر

3

1019

3

-

1007

-

کارگاه برق

1

4011

-

1

-

4016

روشهاي توليد

2

4004

2

-

4020

-

ايمني برق

2

4016

2

-

1025

-

تحقيق در عمليات

3

4007

3

-

1007

-

عوامل شيميايي زيان آور محيط کار

2

4022

1

1

1017

-

عوامل فيزيکي زيان آور محيط کار

2

4021

1

1

1025

-

زبان تخصصي

2

4003

2

-

1002

-

کارگاه قالبسازي و ريخته گري

1

4012

-

1

-

-

حريق و کنترل آن

2

4018

2

-

-

4022و4021

ترم چهارم(17واحد)

قوانين و روابط کار

1

4005

1

-

گذراندن50 واحد

-

آزمايشگاه ايمني

2

4002

2

-

1025

-

بيماريهاي شغلي

2

4015

2

-

4022و4021و4018

-

کارورزي

-

4025

-

-

ترم آخر

-

آشنايي با ارزشهاي دفاع مقدس

2

31065

-

-

-

-

بررسي و تجزيه و تحليل حوادث

2

4023

2

-

گذراندن50 واحد

-

مديريت ايمني

2

4001

2

-

گذراندن50 واحد

-

حفاظت در برابر پرتوهاي يون ساز

2

4024

2

-

4020

-

ايمني در ساختمان و معدن

2

4017

2

-

4013

-

مهندسي فاکتورهاي انساني

2

4019

2

-

4022و4021و4018

-