کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -بهینه سازی سیستم ها برنامه ترمیک

     
 
برنامه ترميک کارشناسي ارشد مهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم
ترم
نام درس
واحد
شماره درس
واحد
توضيحات
 
نظري
عملي
ترم 1
 12واحد
 
طراحي سيستم هاي صنعتي
3
35002
3
-
اصلي
 
مديريت زنجيره تامين*
3
35028
3
-
اختياري
 
سيستم هاي صف
3
35003
3
-
اصلي
 
تصميم گيري با معيارهاي چند گانه*
3
35035
3
-
اختياري
 
ترم 2
11واحد
روشهاي آماري
3
35000
3
 
اصلي
 
اقتصاد مهندسي پيشرفته
3
35001
3
 
اصلي
 
روش تحقيق
2
35026
2
 
اصلي
 
تجزيه و تحليل تکنيک هاي چند متغيره*
3
35029
3
 
اختياري
 
ترم 3
9 واحد
داده کاوي*
3
35044
3
 
اختياري
 
پايان نامه
6
350025
6
 
 
 
ترم 4
پايان نامه
6
350025
 
 
 
 

 
دروس جبراني بايد گذرانده شود: برنامه ريزي توليد، تحقيق در عمليات
*دروس اختياري : تحليل شبکه ها، ،برنامه ريزي متغييرهاي عدد صحيح،تحليل شبکه هاي اجتماعي،کنترل کيفيت پيشرفته،سيستم هاي ديناميکي،برنامه ريزي استوار،نظريه فازي و کاربرد آن، مديريت پروژه