کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری برنامه ترمیک

     
 
 
برنامه ترميک کارشناسي ارشد مهندسي صنايع-مديريت سيستم و بهره وري
ترم
نام درس
واحد
شماره درس
واحد
توضيحات
 
نظري
عملي
ترم 1
 12واحد
 
مديريت کيفيت و بهره وري
3
34000
3
-
اصلي
 
اقتصاد خرد براي مديران*
3
34044
3
-
اختياري
 
سازمان دهي و رهبري
3
34043
3
-
اصلي
 
تحليل شبکه هاي اجتماعي*
3
34042
3
-
اختياري
 
ترم 2
11واحد
مديريت منابع انساني
3
34001
3
-
اصلي
 
برنامه ريزي استراتژيک براي مديران
3
34002
3
-
اختياري
 
مديريت عمليات
3
34003
3
-
اصلي
 
روش تحقيق و تحليل شبکه ها
2
34041
2
-
اصلي
 
ترم 3
9 واحد
تصميم گيري با معيارهاي چند گانه*
3
34045
3
-
اختياري
 
پروژه پاياني
6
340049
6
-
 
 
ترم 4
پروژه پاياني
6
340049
6
 
 
 

 
دروس جبراني بايد گذرانده شود:تحقيق در عمليات، اقتصاد کلان، آمار مهندسي، حسابداري صنعتي
*دروس اختياري:سيستم هاي  اطلاعات مديريت،سيستم هاي ديناميکي، ، مديريت زنجيره تامين، نظريه فازي و کاربرد ان، روش هاي فر اابتکاري، داده کاوي