کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع-صنایع برنامه ترمیک

     
 

برنامه ترميک کارشناسي صنايع ورودي951


برنامه ترميک کارشناسي صنايع ورودي 951(142 واحد) - صفحه1

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پيشنياز

همنياز

نظري

عملي

ترم اول(18واحد)

 

 

رياضي 1

3

8056

3

-

-

-

فيزيک 1

3

1038

3

-

-

-

زبان عمومي

3

1002

3

-

-

-

نقشه کشي صنعتي

2

80004

1

1

-

-

ادبيات فارسي

3

1001

3

-

-

-

اقتصاد عمومي 1

2

8065

2

-

-

-

اخلاق

2

1003

2

-

-

-

ترم دوم(18 واحد)

 

 

رياضي 2

3

8057

3

-

8056

-

فيزيک 2

3

1044

3

-

1038

-

اصول حسابداري و هزينه يابي

3

8064

3

-

-

-

انديشه اسلامي 1

2

1004

2

-

-

-

اقتصاد عمومي 2

2

8010

2

-

8065

-

برنامه نويسي کامپيوتر

3

1040

3

-

8056

-

تربيت بدني عمومي

1

 

 

 

 

 

آز فيزيک 1

1

1029

-

1

1038

 

ترم سوم(19واحد)

 

علم مواد

3

8052

3

-

-

-

معادلات ديفرانسيل

3

1042

3

-

8057

-

جبرخطي

3

8058

3

-

8057

 

تئوري احتمالات و کاربرد آن

3

8021

3

-

8057

-

اقتصاد مهندسي

3

80003

3

-

8065

-

انديشه اسلامي 2

2

1028

2

-

1004

 

کارگاه عمومي جوش

1

8026

-

1

-

-

آز فيزيک2

1

1045

-

1

1029

-

ترم چهارم(18واحد)

 

تحقيق در عمليات 1

3

8017

3

-

8057

 

اصول مديريت و تئوري سازمان

2

8035

2

-

-

-

آمار مهندسي

3

8022

3

-

8021

-

روش‌هاي توليد

3

8070

3

-

 

-

کارگاه ريخته‌گري

1

8027

-

1

-

-

ورزش 1

1

1030

-

1

1006

-

استاتيک و مقاومت مصالح

3

8055

3

-

8056

-

دانش خانواده و جمعيت

2

1000

2

-

-

-

ترم پنجم(20 واحد)

 

تحقيق در عمليات 2

3

8018

3

-

8017

-

اصول شبيه سازي

3

8031

3

-

1040

 

مديريت و کنترل پروژه

3

8015

3

-

8017

-

کارگاه ماشين افزار

1

8024

-

1

-

-

ارزيابي کار و زمان

3

8012

3

-

-

-

مباني مهندسي برق

3

80001

3

-

1044

-

انقلاب اسلامي

2

1031

2

-

-

-

مديريت مالي                                

2

8054

2

-

8064

-

 

برنامه ترميک کارشناسي صنايع ورودي 95 - صفحه2

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پيشنياز

همنياز

نظري

عملي

ترم ششم(17واحد)

 

 

سيستمهاي اطلاعات مديريت

3

8062

3

-

8035

-

محاسبات عددي

2

1043

2

-

-

1040

برنامه‌ريزي و کنترل توليد 1

3

8014

3

-

8021 و8017

-

کنترل کيفيت آماري

3

8016

3

-

8022 و8070

-

تجزيه و تحليل تصميم گيري

3

8059

3

-

8021و8017

-

آز مباني مهندسي برق

1

80002

-

1

-

80001

تفسير موضوعي قرآن

2

1060

2

-

-

-

ترم هفتم(18واحد)

 

تحليل سيستم‌ها

3

8067

3

-

1042

-

برنامه ريزي و کنترل توليد 2

3

8046

3

-

8014

-

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

3

8013

3

-

8070 و80004

-

مدلهاي احتمالي و تئوري صف

3

8063

3

-

8021و8022

 

مديريت کيفيت و بهره وري

3

8069

3

-

-

-

کارآموزي

1

8068

-

1

گذراندن 120 واحد

-

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

2

1027

2

-

-

-

ترم هشتم(14واحد)

 

طراحي ايجاد صنايع

3

8060

3

-

8064و8013

-

برنامه‌ريزي توليد

3

8061

3

-

8014و8015و8017

-

برنامه‌ريزي تعميرات و نگهداري

3

8072

3

-

8021و80003

-

پروژه

3

8034

-

-

ترم آخر

-

اصول بازاريابي

2

8053

2

-

8065

-

 

 

 

برنامه ترميک کارشناسي صنايع ورودي 94(142 واحد) - صفحه1

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پيشنياز

همنياز

نظري

عملي

ترم اول(17واحد)

 

 

رياضي 1

3

8056

3

-

-

-

فيزيک 1

3

1038

3

-

-

-

زبان عمومي

3

1002

3

-

-

-

نقشه کشي صنعتي

2

80004

1

1

-

-

ادبيات فارسي

3

1001

3

-

-

-

آز فيزيک 1

1

1029

-

1

-

1038

اخلاق

2

1003

2

-

-

-

ترم دوم(19 واحد)

 

 

رياضي 2

3

8057

3

-

8056

-

فيزيک 2

3

1044

3

-

1038

-

اصول حسابداري و هزينه يابي

3

8064

3

-

-

-

انديشه اسلامي 1

2

1004

2

-

1004

-

اقتصاد عمومي1

2

8065

2

-

-

-

دانش خانواده و جمعيت

2

1000

2

-

-

-

تربيت بدني عمومي

1

66000

-

1

-

-

علم مواد

3

8052

3

-

-

-

ترم سوم(18واحد)

 

تئوري احتمالات و کاربرد آن

3

8021

3

-

8057

 

معادلات ديفرانسيل

3

1042

3

-

8057

-

برنامه نويسي کامپيوتر

3

1040

3

-

8056

-

کارگاه عمومي جوش

1

8026

-

1

-

-

اقتصاد عمومي 2

2

8010

2

-