کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار برنامه ترمیک

     
 


برنامه ترميک كارشناسي ناپيوسته صنايع(ايمني صنعتي) 94

ترم
 
نام درس
واحد
شماره درس
واحد
پيشنياز
همنياز
نظري
عملي
ترم اول(19واحد)
 
 
 
رياضي 2
3
1069
3
-
-
-
مديريت ريسك
3
16001
3
-
-
-
اصول مديريت و تئوري سازمان
3
16002
3
-
-
-
مديريت مواد خطرناك
2
16009
2
-
-
-
تحليل اثربخشي سيستم ايمني
2
16010
2
-
-
-
سنجش و ارزيابي محيط كار
2
16023
2
-
-
-
انديشه اسلامي 2
2
1028
2
-
-
-
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
2
1027
2
-
-
-
ترم دوم(20واحد)
 
محاسبات عددي
2
1073
2
-
1069
-
اقتصاد عمومي
3
16003
3
-
-
-
مديريت و پياده سازي
3
16004
3
-
-
-
مديريت محيط زيست
2
16008
2
-
16009
-
ايمني در حمل ونقل مواد
2
16011
2
-
-
-
كاربرد كامپيوتردر ايمني صنعتي
2
16015
2
-
-
-
ايمني برق 2
2
16020
2
-
-
-
سلامتي و ايمني در مدارس
2
16025
2
-
-
-
تفسير موضوعي قرآن
2
1060
2
-
-
-
ترم سوم(20واحد)
معادلات ديفرانسيل
3
1072
3
-
1069
-
سيستم هاي پايش
3
16006
3
-
-
-
آمار كاربردي در ايمني
3
16007
3
-
-
-
ايمني سيستم هاي تحت فشار
2
16012
2
-
-
-
ايمني سيستم
2
16013
2
-
-
-
روانشناسي صنعتي
2
16017
2
-
-
-
مديريت ايمني در بحران
2
16019
2
-
-
-
اقتصاد مهندسي
2
16024
2
-
16003
-
تربيت بدني 2
1
1030
-
1
-
-
ترم چهارم(11واحد)
مديريت سيستم هاي اطلاعات
3
16005
3
-
16015
-
قوانين و استانداردهاي ايمني
1
16014
1
-
-
-
پرو‍ژه
3
16016
-
-
ترم آخر
-
كارآموزي 2
0
16018
-
-
ترم آخر
-
مديريت درسيستمهاي هوشمندايمني
2
16021
2
-
-
-
انقلاب اسلامي
2
1031
2
-
-
-دانشجوياني که رشته کارداني آنها صنايع نمي باشد بايد دروس (آمار و احتمال و زبان تخصصي) را به عنوان پيش نياز بگذرانند.