منو های مرتبطکارگاه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی


کارگاه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

سرفصل ها:
*روانشناسی کنترل درونی و رویکردها
*مقدمه ای بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی
*انواع نیازها و بررسی نیمرخ نیازها  در تئوری انتخاب و واقعیت درمانی
*نیازها و دنیای مطلوب
*اهداف و اصول واقعیت درمانی
*ارزیابی و مشاوره در واقعیت درمانی
*زوج درمانی بر پایه واقعیت درمانی

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳