منو های مرتبطحکم انضباطی تخلفات آموزشی شورای تجدید نظر ترم اول 1402 حکم انضباطی تخلفات آموزشی شورای تجدید نظر ترم اول1402دانشجویان در جلسه مورخ 1402/11/26شورای تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت و نتایچ آرا به شرح زیر صادر گردید


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶