ترم 932


نفرسوم
(5% شهریه ثابت)
نفر دوم
(10% شهریه ثابت)
نفر اول
(15% شهریه ثابت)
رشته-ورودی
احسان یوسفی
9311168104
25/18
فاطمه خسروی جن قشلاقی
9311168030
86/18
محمد فارابی
9311168066
16/19
کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 93
ارمین موسوی
9311169091
38/17
مهتاب صدارتی
9311169054
71/17
فاطمه کاظمی
9311169078
91/17
کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 93
غزاله سالک قهرمانی
9211166039
99/17
غزاله مهریزی
9211166085
1/18
سحر محمد خانی
9211166077
2/18
کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی  ورودی 92
مرجان محمدی
9311166083
74/16
سارا جعفری پنجی
9311166026
03/17
زهرا صفری
9311166058
82/18
کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی ورودی 93نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰