دروس ارائه شده ترم 981 ( نيمسال اول سال تحصيلي 1398 - 1399)

نام_درس برنامه کلي درس سيستمهاي اطلاعاتي مالي دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس512-گل ياس ) ، استاد:( احمدوند - انيسه ) مباني سازمان مديريت دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( ك

ادامه مطلب...
دروس ارائه شده ترم 971 ( نيمسال اول سال تحصيلي 1397 - 1398)

نام_درس برنامه کلي درس سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل ياس ) ، استاد:( احمدوند - انيسه ) کليات حقوق يكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كل

ادامه مطلب...