دروس ارائه شده ترم 981 ( نیمسال اول سال تحصیلی 1398 - 1399)


نام_درس برنامه کلی درس
سیستمهای اطلاعاتی مالی   دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
مبانی سازمان مدیریت  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
مدیریت پروژه  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
سیستم های اطلاعاتی در مدیریت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
مبانی سازمان و مدیریت  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
مبانی سازمان و مدیریت  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( احمدوند - انیسه )  
اقتصاد سنجی مالی   چهارشنبه:( 8:0 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( آقاپور - مرتضی )  
نهادهای پولی و مالی  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( آقاپور - مرتضی )  
مبانی مهندسی مالی   چهارشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( آقاپور - مرتضی )  
بازار پول و سرمایه  چهارشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( آقاپور - مرتضی )  
حقوق تجارت  یكشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس516-گل یاس ) ، استاد:( برغمدی - اعظم )  
حقوق تجارت  چهارشنبه:( 8:0 تا 9:59 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( بوربور - محمدرضا )  
حقوق تجارت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( بوربور - محمدرضا )  
حقوق تجارت  چهارشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( بوربور - محمدرضا )  
حقوق تجارت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( بوربور - محمدرضا )  
حقوق تجارت  چهارشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( بوربور - محمدرضا )  
آموزش مهارت های حرفه ای  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
مدیریت عملیات خدمات  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
آموزش مهارت های حرفه ای  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
آشنایی با قوانین کسب و کار  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
آموزش مهارت های حرفه ای  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
آشنایی با قوانین کسب و کار  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( پاشاخانلو - محمد )  
مدیریت مالی (2)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( پناهی - فاطمه )  
مدیریت مالی2(کارشناسی حسابداری)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( پناهی - فاطمه )  
مالی1  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( پناهی - فاطمه )  
مالی1  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( پناهی - فاطمه )  
اصول مدیریت مالی 2  چهارشنبه:( 13:30 تا 16:30 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( پناهی - فاطمه )  
مدیریت مالی (1) از منظر اسلام  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( پناهی - فاطمه )  
مدیریت مالی(2)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( پناهی - فاطمه )  
حسابرسی 1(کارشناسی حسابداری)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
اصول تنظیم بودجه  چهارشنبه:( 15:45 تا 18:0 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
اصول تنظیم بودجه  چهارشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
حسابرسی(مدیریت)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
اصول تنظیم بودجه  چهارشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
اصول حسابداری(1)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
اصول حسابداری(1)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
زبان تخصصی(1)  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
حسابرسی(1)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
اصول حسابداری(1)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
زبان تخصصی بیمه(1)  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( تقی پور - منا )  
روانشناسی سازمانی  یكشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( جباری - امین )  
روانشناسی صنعتی  دوشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( جباری - امین )  
روانشناسی سازمانی  دوشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( جباری - امین )  
مبانی ریسک ومدیریت بیمه  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( جهاندیده - کریم اله )  
بیمه اموال(1)  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس503-گل یاس ) ، استاد:( جهاندیده - کریم اله )  
حسابداری پیشرفته(1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری پیشرفته(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری پیشرفته(2)  دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری پیشرفته1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری پیشرفته1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری صنعتی1(کارشناسی حسابداری)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری صنعتی1(کارشناسی حسابداری)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری پیشرفته 2  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
اصول حسابداری2  چهارشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
بهایابی1  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری پیشرفته1  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری پیشرفته2  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
اصول حسابداری 2(مدیریت مالی)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری صنعتی  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری صنعتی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری صنعتی(1)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری صنعتی(1)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
اصول حسابداری(2)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری صنعتی(1)  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
حسابداری صنعتی(1)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
اصول حسابداری(2)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
اصول حسابداری(2)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( حسینی - سیدحیدر )  
تحقیق در عملیات2  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
پژوهش عملیاتی(2)  دوشنبه:( 8:0 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
پژوهش عملیاتی2(کارشناسی حسابداری)   دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
مبانی سازمان مدیریت  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
مبانی سازمان مدیریت  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق عملیات2 (مدیریت)  دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق عملیات2 (مدیریت)  دوشنبه:( 8:0 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
مبانی سازمان و مدیریت  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات (1)  دوشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات(2)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
مبانی سازمان و مدیریت  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
مبانی سازمان و مدیریت  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات (1)  دوشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات (2)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
مبانی سازمان و مدیریت  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
تحقیق در عملیات(1)  دوشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
پژوهش عملیاتی(2)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( خراسان چی - فاطمه )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
رفتارسازمانی  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
رفتارسازمانی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتاری  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت منابع انسانی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتار سازمانی  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت منابع انسانی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتار سازمانی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت منابع انسانی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتار سازمانی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتار سازمانی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی   پنج شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سید احمد )  
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سیدعبدالرضا )  
مدیریت منابع انسانی پیشرفته  پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( دکتر حسینی - سیدعبدالرضا )  
حقوق بازرگانی(مدیریت)  چهارشنبه:( 17:0 تا 18:30 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( دکتر صفایی - غلام سرور )  
حقوق بازرگانی(تطبیقی و اسلامی)  چهارشنبه:( 17:0 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس504-گل یاس ) ، استاد:( دکتر صفایی - غلام سرور )  
حقوق اداری  چهارشنبه:( 15:31 تا 17:0 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( دکتر صفایی - غلام سرور )  
حقوق اساسی  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( دکتر صفایی - غلام سرور )  
مدیریت منابع انسانی پیشرفته  پنج شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر کاظمی - سیدعباس  )  
مهارت آموزی،آموزش و توسعه منابع انسانی  پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر کاظمی - سیدعباس  )  
بازار پول و سرمایه  پنج شنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( دکتر محمدی - مهدی )  
اقتصاد مدیریت  پنج شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( دکتر محمدی - مهدی )  
تحلیل آماری  پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر ملکی - محمدرضا )  
تحلیل آماری   پنج شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( دکتر ملکی - محمدرضا )  
حقوق اساسی سازمان های دولتی  پنج شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 405- گل نرگس ) ، استاد:( دکتر نیکوگفتار - حمیدرضا )  
اخلاق و احکام کسب کار   پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( دکتر نیکوگفتار - حمیدرضا )  
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته  پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( دکترامیری - فریبرز )  
مدیریت استراتژیک پیشرفته  پنج شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( دکترامیری - فریبرز )  
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته  پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( دکترامیری - فریبرز )  
مدیریت استراتژیک پیشرفته  پنج شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 400- گل نرگس ) ، استاد:( دکترامیری - فریبرز )  
مدیریت مالی1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( زرنگار - محمدمجتبی )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( زرنگار - محمدمجتبی )  
اصول مدیریت مالی 1  دوشنبه:( 8:0 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( زرنگار - محمدمجتبی )  
مدیریت مالی (1) از منظر اسلام  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( زرنگار - محمدمجتبی )  
مدیریت مالی(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( زرنگار - محمدمجتبی )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( زرنگار - محمدمجتبی )  
مدیریت منابع انسانی  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( زرنگار - محمدمجتبی )  
مدیریت مالی(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( زرنگار - محمدمجتبی )  
بازرگانی بین المللی  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( زندی - رضا )  
سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( زندی - رضا )  
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس  404- گل نرگس ) ، استاد:( زندی - رضا )  
مدیریت تحول سازمانی  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  404- گل نرگس ) ، استاد:( زندی - رضا )  
مدیریت سازمان های محلی و شهرداری  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( زندی - رضا )  
فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس  404- گل نرگس ) ، استاد:( زندی - رضا )  
روانشناسی سازمانی  دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس517-گل یاس ) ، استاد:( زهره مشیری )  
احکام کسب و کار  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( زینب تاجیک )  
احکام کسب و کار  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( زینب تاجیک )  
احکام کسب و کار  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس507-گل یاس ) ، استاد:( زینب تاجیک )  
اقتصاد کلان  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
مالیه عمومی  چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اصول اقتصاد2(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت  چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
مالیه عمومی (مدیریت)  چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد (مدیریت مالی)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد (مدیریت مالی)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان(مدیریت مالی)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان(مدیریت مالی)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد خرد  دوشنبه:( 13:30 تا 16:30 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان  چهارشنبه:( 8:0 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
اقتصاد کلان  چهارشنبه:( 8:0 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 412- گل نرگس ) ، استاد:( سحر عابدینی )  
پول و ارز و بانکداری  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس شماره 301 ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
پول و ارز بانکداری  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 301 ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(مدیریت)  دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 408- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
پول و ارز و بانکداری(مدیریت)  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 301 ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس  407- گل نرگس ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
مساله یابی و حل مساله  دوشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 302 ) ، استاد:( سیدرضا حسینی علائی )  
روانشناسی عمومی  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحامد حسینی )  
روانشناسی سازمانی  دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحامد حسینی )  
روانشناسی کار  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحامد حسینی )  
روانشناسی عمومی  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحامد حسینی )  
روانشناسی عمومی  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس  406- گل نرگس ) ، استاد:( سیدمحمدحامد حسینی )  
حسابداری شرکت های2  یكشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 304 ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
حسابداری دولتی 1  یكشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 304 ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری1  دوشنبه:( 8:0 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری1  یكشنبه:( 8:0 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری 1(مدیریت مالی)  دوشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
اصول حسابداری(1)  دوشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس  413- گل نرگس ) ، استاد:( شاه حسینی - محمد )  
پژوهش عملیاتی (1)  دوشنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شعبانی - مهناز )  
مدیریت تولید  دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( شعبانی - مهناز )  
پژوهش عملیاتی1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شعبانی - مهناز )  
تحقیق در عملیات  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شعبانی - مهناز )  
تحقیق عملیات1(مدیریت)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شعبانی - مهناز )  
تحقیق در عملیات (1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شعبانی - مهناز )  
تحقیق در عملیات(3)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شعبانی - مهناز )  
تحقیق در عملیات (1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شعبانی - مهناز )  
پژوهش عملیاتی (1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شعبانی - مهناز )  
پژوهش عملیاتی(1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شعبانی - مهناز )  
حسابداری صنعتی2(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 11:16 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
اصول حسابداری1  دوشنبه:( 8:0 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس505-گل یاس ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
حسابداری میانه1  چهارشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
حسابداری صنعتی(2)  دوشنبه:( 11:16 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
اصول حسابداری(1)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
حسابداری صنعتی(2)  دوشنبه:( 11:16 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
حسابداری مالیاتی  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
اصول حسابداری(1)  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس513-گل یاس ) ، استاد:( شوری - آزاده )  
زبان فنی (حسابداری)  دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس  404- گل نرگس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(2) (گروه حسابداری)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی1  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی2  دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
متون مالی 1  دوشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
متون مالی 1  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
متون مالی 2  دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(1)  دوشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
زبان تخصصی(2)  دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی  چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 515-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی)  چهارشنبه:( 9:45 تا 12:15 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی)  چهارشنبه:( 15:30تا 17:45) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( شریف مقدم - شفق )  
بررسی موارد خاص در مدیریت مالی   پنج شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس506-گل یاس ) ، استاد:( شیرمردی - حسین )  
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته  پنج شنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( شیرمردی - حسین )  
مبانی مدیریت سرمایه گذاری  چهارشنبه:( 8:0 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( قباخلو - بیتا )  
برنامه ریزی مالیاتی  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( قباخلو - بیتا )  
کلیات حقوق  یكشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 409-گل نرگس ) ، استاد:( قنبری - ساناز )  
سرپرستی سازمان  سه شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس512-گل یاس ) ، استاد:( کریمی - حمیدرضا )  
اقتصاد2(کلان)  یكشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس شماره 305 ) ، استاد:( محبی - حسین )  
حسابداری صنعتی2  یكشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 304 ) ، استاد:( محبی - حسین )  
قراردادهای بیمه  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس510-گل یاس ) ، استاد:( محمدی - مهدی )  
مبانی بانکداری ومدیریت بانک  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( محمدی - مهدی )  
سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( محمدی - مهدی )  
مبانی بانکداری و مدیریت بانک  دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( محمدی - مهدی )  
بانکداری داخلی(1)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس515-گل یاس ) ، استاد:( محمدی - مهدی )  
سیستم های خرید،انبارداری و توزیع  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس501-گل یاس ) ، استاد:( محمدی- راحله )  
مدیریت عملکرد در سازمانهای صنعتی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس514-گل یاس ) ، استاد:( محمدی- راحله )  
سیستم های خرید،انبارداری و توزیع  دوشنبه:( 16:30 تا 18:45 ) ، كلاس:( كلاس501-گل یاس ) ، استاد:( محمدی- راحله )  
برنامه ریزی و توسعه   دوشنبه:( 11:1 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( محمدی سیاه بومی - حمیدرضا )  
مبانی جامعه شناسی   دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس509-گل یاس ) ، استاد:( محمدی سیاه بومی - حمیدرضا )  
حسابداری صنعتی(3)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( مقبلی - علی )  
حسابداری صنعتی3(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( مقبلی - علی )  
بهایابی1  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( مقبلی - علی )  
حسابداری صنعتی  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( مقبلی - علی )  
حسابداری صنعتی  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( مقبلی - علی )  
حسابداری صنعتی(1)  دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( مقبلی - علی )  
حسابداری صنعتی(1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( مقبلی - علی )  
حسابرسی صنعتی(1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( مقبلی - علی )  
کاربرد کامپیوتر در حسابداری2  دوشنبه:( 8:0 تا 11:29 ) ، كلاس:( سایت كامپیوتر5 ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3  دوشنبه:( 14:0 تا 17:30 ) ، كلاس:( سایت كامپیوتر5 ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
اقتصاد 1(خرد)  یكشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 414- گل نرگس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی  یكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس  403- گل نرگس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
حسابداری صنعتی1  یكشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس516-گل یاس ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
حسابداری مالیاتی  یكشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 306 ) ، استاد:( مهسا قنبری )  
سیستم های اطلاعاتی حسابداری  چهارشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری میانه  دوشنبه:( 8:0 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
مباحث جاری درحسابداری  دوشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری میانه1(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 14:0 تا 17:0 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری میانه2(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 8:0 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری مالیاتی(کارشناسی مالیاتی)  چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
مباحث جاری در حسابداری(کارشناسی حسابداری)  دوشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
بازار سرمایه وابزار تامین مالی اسلامی   دوشنبه:( 11:0 تا 13:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری میانه1  دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
حسابداری میانه2  دوشنبه:( 8:0 تا 11:0 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
مالیاتی1  چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس508-گل یاس ) ، استاد:( مهناز عرب شهراب )  
روش تحقیق در مدیریت  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
روشهای تحقیق و ماخذشناسی  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
روش تحقیق  چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
روش تحقیق  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
روش تحقیق در مدیریت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
روش تحقیق در مدیریت  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
روش تحقیق در مدیریت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
روش تحقیق در مدیریت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
روش تحقیق در مدیریت  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
روش تحقیق در مدیریت  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
روشهای تحقیق و ماخذ شناسی  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
روش های تحقیق و ماخذشناسی  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس511-گل یاس ) ، استاد:( نامداری - مهدی )  
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)  دوشنبه:( 10:30 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس502-گل یاس ) ، استاد:( ناهید خوشدل )  
مدیریت کیفیت و بهره وری  چهارشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 303 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
مدیریت توسعه  چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس شماره 302 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  
مدیریت تعاونی ها  چهارشنبه:( 10:30 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس شماره 303 ) ، استاد:( نوری آسیابر - مجید )  

نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۰v/۰۹