قابل توجه دانشجویان : حکم انضباطی بدوی تخلفات آموزشی ترم 971 دانشجویان کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد


حکم انضباطی تخلفات آموزشی شورای بدوی ترم 971 دانشجویان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد در جلسه مورخه 97/11/25 شورای بدوی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آرا بشرح جدول ضمیمه می باشد.
این حکم ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض می باشد.

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۱/۲۹