حکم انضباطی تخلفات آموزشی شورای تجدید نظر ترم 971


حکم انضباطی تخلفات آموزشی شورای تجدید نظر ترم 971 دانشجویان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد در جلسه مورخه  97/12/6
 شورای تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آرا بشرح زیر صادر گردید.

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۲/۰v