منو های مرتبطمراحل ثبت کارآموزی در سامانه ملی کارآموزینوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲