منو های مرتبطروند انجام مراحل پروژه کارشناسی


 

1:دانشجویان بایستی یک ترم قبل از اخذ واحد پروژه، برای پیش ثبت نام پروژه که در اردیبهشت وآبان برگزار می گردد اقدام نمایند(دانشجویانی که درنیمسال اول می خواهند پروژه را اخذ نمایند حتما در اردیبهشت در پیش ثبت نام شرکت داشته باشند ودانشجویانی که در نیمسال دوم می خواهند پروژه را اخذ نمایند باید درآبان ماه اقدام به پیش ثبت نام نمایند)
تبصره: عدم شرکت در پیش ثبت نام
  به منزله انصراف از اخذ پروژه درزمان انتخاب واحد می باشد وسهمیه پروژه برای آنها در نظر گرفته نخواهد شد
2 : تادوهفته بعد از تاریخ حذف و اضافه دانشجویان میتوانند نام استاد راهنمای خودرا در تاییدیه انتخاب واحد مشاهده کرده و با مراجعه به استاد در دانشگاه موضوع  پروژه را تعیین نموده  وسپس جهت ثبت و واردکردن اطلاعات به سامانه دانشجویی مراجعه نمایند
تبصره 1 : تعداد واحد گذرانده برای اخذ واحد پروژه توسط گروه های آموزشی در برنامه ترمیک تحصیلی اعلام گردیده، در صورتی که دانشجو تعداد واحد مشخص شده را پاس نکرده باشد نمیتواند مراحل ثبت را انجام دهد .
3: درپایان ترم دانشجوجهت ارائه گزارش به استاد راهنمای خود مراجعه کرده ودرصورت تایید استاد، مجوز دفاع خواهد گرفت

تبصره 1 : گزارشات باید در فایل word و pdf  در زمان تحویل گزارش،آماده باشد
تبصره2: برای درس پروژه پایانی در مقطع کارشناسی حتما جلسه دفاع برگزارمی گرددنوشته شده توسط کارشناس گروه کامپیوتر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳